ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
   54.196.199.118  
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
  [ 21-08-2557 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/2557[[รายชื่อ]
  [ 21-08-2557 ]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)
  [ 21-08-2557 ]ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  [ 21-08-2557 ]ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[[รายชื่อ]]
  [ 21-08-2557 ]การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา 
  [ 22-08-2557 ]การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  [ 22-08-2557 ]การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสถาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)
  [ 22-08-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ SIS
  [ 22-08-2557 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 22-08-2557 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100%" (ข้อมูล ณ วันที่ 22/08/57) 
 
[ 21-08-2557] ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่ม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ... 
[ 14-08-2557] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักศุ... 
[ 23-07-2557] เทศบาลตำบลทุ่งช้างเปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ... 
[ 04-06-2557] ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน... 
[ 27-06-2557] แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2557 ด้าน 1... 
[ 06-05-2557] มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดน่าน ระหว่างวัน... 
 
 
  [ 04-08-2557] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2557... 
  [ 04-07-2557] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2557... 
  [ 03-06-2557] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2557... 
  [ 02-05-2557] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2557... 
  [ 11-04-2557] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 3/2557... 
 
  [ 07-08-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7/2557... 
  [ 01-07-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6/2557... 
  [ 04-06-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2557... 
  [ 02-05-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4/2557... 
  [ 17-04-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3/2557... 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  Powered by MediaCreativeCenter  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
   
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด