ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
   54.196.195.207  
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
  [ 22-07-2557 ]การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 22-07-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  [ 22-07-2557 ]การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
  [ 22-07-2557 ]การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  [ 22-07-2557 ]การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย 
  [ 23-07-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง" 
  [ 22-07-2557 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "เบิกจ่ายแล้ว" (ข้อมูล ณ วันที่ 22/07/57) 
  [ 21-07-2557 ]ขอให้ อปท. ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี หากมีกิจกรรม/งาน/โครงการในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ ขอให้ระบุ ต่อท้ายของส่วนราชการอื่น แล้วส่งข้อมูลกลับให้ สถจ.น่าน ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 21 ก.ค. 57 ก่อนเวลา 14.00 น.  
  [ 21-07-2557 ]แบบรายงานสถานะการจัดส่งแบบรายงานการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) รูปเล่มรายงาน + CD 
  [ 21-07-2557 ]โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ่ายเงินลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้าย) 
 
[ 27-06-2557] แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2557 ด้าน 1... 
[ 06-05-2557] มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดน่าน ระหว่างวัน... 
[ 03-03-2557] ประกาศคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปฏิทินการจัดทำและประสานแผน แบบคำร้องขอเสน... 
[ 25-02-2557] เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประ... 
[ 18-02-2557] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัอุตรดิตถ์... 
[ 18-02-2557] ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล... 
 
 
  [ 04-07-2557] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2557... 
  [ 03-06-2557] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2557... 
  [ 02-05-2557] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2557... 
  [ 11-04-2557] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 3/2557... 
  [ 14-03-2557] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 2/2557... 
 
  [ 01-07-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6/2557... 
  [ 04-06-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2557... 
  [ 02-05-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4/2557... 
  [ 17-04-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3/2557... 
  [ 04-03-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2557... 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  Powered by MediaCreativeCenter  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
   
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด