กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  35.175.120.174  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4805   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4843   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   doc220191122002536.pdf   กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว628   ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 627   รายงานผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 629   ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 625   โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว624   รายงานการนำส่งเงินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4825   การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4823   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4809   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเชียน ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว622   เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ"     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4814   ประชาสัมพันธ์ เชิฐชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4813   แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้การเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4824   การขอรับการสนุบสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   doc220191120205430.xls   กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว626   แผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว503   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4802   การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4803   แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/20759   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้่ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/20758   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 620   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 619   โครงการฝึกอบรมสัมมนา "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 618   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4770   ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4769   ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดน่านการศึกษาท้องถิ่นที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2) แจ้ง อ.เวียงสา อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.บ้านหลวง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4768   การคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4766   โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทะศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางวัฒน วรขัติติยราชนารี ปี 2560 - 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4767   เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4779   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4764   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4762   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงามชุมชนลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4753   การมอบเกียรติบัตร"อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด และ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4761   ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4760   ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4776   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4773   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4716   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4715   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4714   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4746   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 617   สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ได้จัดส่งชุดสื่อต้นแบบพัฒนาทักษะสมองในเด็กสำหรับครูปฐมวัย พื้นที่ภาคเหนือตอนบน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4735   โครงการฝึกอบรม"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4749   การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 616   แจ้งปรับเปลี่ยนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมของ อปท. ระดับสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว615   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4731   การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4732   ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 613   แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว612   การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4713   การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 611   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว609   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปีงปม. พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-11-2562
ด่วนที่สุด     ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User & Password) สำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4685   โครงการประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-11-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4679   แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว505   แจ้งอปท.ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561-2562ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4676   เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 507   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4675   ขอเชิญประชุมซักซ้อมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615