กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.91.79.74  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 22-03-2562 ]รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานภายใต้กิจกรรม"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นป้องกันการทุจริตเป็นที่ประจักษ์"
  [ 22-03-2562 ]ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 
  [ 22-03-2562 ]ขอให้ อปท. รายงานการจัดการขยะชุมชน [doc220190322011401.xlsx
  [ 22-03-2562 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 แจ้ง อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา) อบต.นาน้อย อบต.พระธาตุ
  [ 22-03-2562 ]โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
  [ 22-03-2562 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 22-03-2562 ]การดำเนินงานตามดครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัย จากโรคพิษสนัขบ้าฯ
  [ 22-03-2562 ]แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแก่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มัใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งขั้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
  [ 22-03-2562 ]การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 1/262 
  [ 22-03-2562 ]แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกองข้างต้น
  [ 22-03-2562 ]แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) 
  [ 22-03-2562 ]แจ้งแนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียด งานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง 
  [ 22-03-2562 ]แจ้งการกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา 
  [ 22-03-2562 ]จัดพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561  
  [ 22-03-2562 ]ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
  [ 22-03-2562 ]การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
  [ 22-03-2562 ]แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 22-03-2562 ]หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร 
  [ 21-03-2562 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  [ 21-03-2562 ]กำหนดวัดหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 21-03-2562 ]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน) 
  [ 21-03-2562 ]แจ้ง อปท. ที่มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเป็นโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ยืนยันความประสงค์ในการรับอุปกรณ์และใช้ในการจัดการเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้ง สถอ.เวียงสา 
  [ 21-03-2562 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน) 
  [ 21-03-2562 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 
  [ 20-03-2562 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน) 
  [ 20-03-2562 ]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 2/2561 (1 ตุลาคม 2561) แจ้ง ทม.น่าน
  [ 20-03-2562 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 แจ้ง อบต.ไหล่น่าน ทต.ศรีษะเกษ อบต.ฝายแก้ว
  [ 20-03-2562 ]แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ 20-03-2562 ]แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  [ 20-03-2562 ]ขอเชิญร่วมเสวนา การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
  [ 20-03-2562 ]ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น 
  [ 20-03-2562 ]การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.[doc220190320015246.xlsx]
  [ 20-03-2562 ]แจ้งจัดประกวดรางวัลวรรรกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
  [ 20-03-2562 ]การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ 
  [ 20-03-2562 ]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
  [ 19-03-2562 ]การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้
  [ 19-03-2562 ]แบบการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดเอกสารด้วย[doc220190319020827.doc
  [ 19-03-2562 ]แจ้งโครงการฝึกอบรม"หลักสูตร English Class of Tomorrow : Towards Cefr" ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [ 19-03-2562 ]หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดน่าน
  [ 19-03-2562 ]แจ้ง อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ
  [ 19-03-2562 ]ขอทราบข้อมูลผู้มาช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 19-03-2562 ]กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่
  [ 19-03-2562 ]ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) แจ้ง ทม.น่าน 
  [ 19-03-2562 ]ปัญหาการส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านให้ อปท. (แจ้งนายอำเภอเชียงกลาง และนายอำเภอภูเพียง)
  [ 19-03-2562 ]โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน) 
  [ 19-03-2562 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืองวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (แจ้ง อบจ.น่าน) 
  [ 18-03-2562 ]เชิญประชุมคณะทำงานกลุ่ม Clusters เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มที่ 1 
  [ 18-03-2562 ]การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ[doc220190317213623.zip]
  [ 18-03-2562 ]การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่ อปท. 
  [ 18-03-2562 ]ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคลาย
  [ 18-03-2562 ]แจ้งให้ อปท.ที่ยังไม่รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.ท่าวังผา สถอ.นาน้อย สถอ.เชียงกลาง สถอ.ทุ่งช้าง สถอ.แม่จริม และ สถอ.บ่อเกลือ) 
  [ 18-03-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0)
  [ 18-03-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การวางผังชุมชน" Urban Community Strategy (UCS)
  [ 18-03-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก small water resources development and course
  [ 18-03-2562 ]การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน 
  [ 15-03-2562 ]ขอส่งหนังสือ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร" 
  [ 15-03-2562 ]ขอเชิญร่วมประชุมการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
  [ 15-03-2562 ]การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[doc220190315001134.doc]
  [ 15-03-2562 ]โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
  [ 15-03-2562 ]การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของ อปท. ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ"เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456
1 2 3
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615