กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.166.20.164  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 20-10-2559 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559
  [ 20-10-2559 ]ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่องการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคระรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build
  [ 19-10-2559 ]เร่งรัด อปท.นำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การอนุมัติแผน" ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 20/10/59) 
  [ 19-10-2559 ]จัดส่งหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX 3000) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [ 19-10-2559 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครกงารกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  [ 19-10-2559 ]รายงานการประเมินผลเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั่นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองคืการบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 
  [ 18-10-2559 ]เชิญประชุมร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" 
  [ 18-10-2559 ]อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค.59) 
  [ 18-10-2559 ]การสำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล้กทรอนิกส์ (e-report)[doc220161018195348.doc][doc320161018195348.xls
  [ 17-10-2559 ]ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  [ 17-10-2559 ]ขอเชิญร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2559
  [ 17-10-2559 ]มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา
  [ 17-10-2559 ]ขอส่งรายชื่อ อปท. ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX) ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2559
  [ 17-10-2559 ]การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 17-10-2559 ]ขอความร่วมมือกรอกแบบทดสอบความรู้ เรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทการทำงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  [ 17-10-2559 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน
  [ 17-10-2559 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน
  [ 16-10-2559 ]โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" 
  [ 16-10-2559 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือนกันยายน 59) ข้อมูล ณ วันที่ 17/10/59 
  [ 14-10-2559 ] การจัดสรรงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. (สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งวดที่ 1 
  [ 13-10-2559 ]ตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจากระบบสารสนเทศเลือกตั้ง
  [ 13-10-2559 ]การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" 
  [ 13-10-2559 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  [ 13-10-2559 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) 
  [ 13-10-2559 ]แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 13-10-2559 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) 
  [ 12-10-2559 ]แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ภาคเหนือ 
  [ 12-10-2559 ]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมษณ 2559
  [ 12-10-2559 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) 
  [ 11-10-2559 ]รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม e-LASS ประจำปี 2560[doc220161011203227.xls]
  [ 11-10-2559 ]ขอเชิญท้องถิ่อำเภอทุกอำเภอ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 15 ต.ค. 59 
  [ 11-10-2559 ]สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สานพลังประชารัฐ สู่ประเทศไทยปลอดภัย"ในหัวข้อ Fire Safety for all, 2016
  [ 11-10-2559 ]โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E-Volunteer) 
  [ 11-10-2559 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
  [ 10-10-2559 ]อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค.59) ภายในวันที่ 17 ต.ค. 59 
  [ 09-10-2559 ]ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเด็กและเยาวชน สถานศึกษาในสังกัด อปท.[doc220161009230624.docx
  [ 09-10-2559 ]การติดตามผลการอนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
  [ 07-10-2559 ] อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค.59)  
  [ 06-10-2559 ]เชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 06-10-2559 ]ขอความร่วมมือกรอกแบบทดสอบความรู้ เรื่อง "การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทการทำงานของกองทุนเพื่อการป้องกันนและปราบปรามการค้ามนุษย์" 
  [ 05-10-2559 ]กาประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. ( Local Competency Test : LCT) 2559
  [ 05-10-2559 ]การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 2559 
  [ 04-10-2559 ]การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 04-10-2559 ]การนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan 
  [ 04-10-2559 ]การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ภาคเหนือ 
  [ 04-10-2559 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
  [ 04-10-2559 ]แจ้ง การดำเนินการรายงานตัวชี้วัด 1.4 / 1.5 และการอำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ 30 กันยายน 59 เป็นที่เรียบร้อย
  [ 04-10-2559 ]การจัดสรรเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559
  [ 04-10-2559 ]การจัดารรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  [ 04-10-2559 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 03-10-2559 ]การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน
  [ 03-10-2559 ]เชิญประชุมนักวิชาการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 
  [ 03-10-2559 ]เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติแผนสามปี 2560 - 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถึงขั้นตอนของการอนุมัติแผน  
  [ 30-09-2559 ]ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559 - 2560 
  [ 30-09-2559 ]แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 30-09-2559 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 30-09-2559 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย. 59) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยความพิการของ อปท. 
  [ 30-09-2559 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย. 59) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยความพิการของ อปท. 
  [ 29-09-2559 ]แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปกิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 29-09-2559 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615