กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.80.75.80  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 26-05-2559 ]การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด. ของ อปท. (ccis) ประจำปี พ.ศ. 2559
  [ 26-05-2559 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือน พ.ค. 59) 
  [ 25-05-2559 ]ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPLs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 25-05-2559 ]สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ 
  [ 25-05-2559 ]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 
  [ 25-05-2559 ]หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559
  [ 25-05-2559 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แ่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) 
  [ 25-05-2559 ]แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การเบิกจ่ายแล้ว" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 25/05/59 
  [ 25-05-2559 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือนเมษายน 59) ข้อมูล ณ วันที่ 25/05/59 
  [ 24-05-2559 ]การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ "สายธารพระบารมี 7 รอบ ราชินี 70 ปี ครองราชย์" 
  [ 24-05-2559 ]ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 
  [ 24-05-2559 ]แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
  [ 24-05-2559 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด ปี 2559 รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ระบบ info) 
  [ 23-05-2559 ]การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
  [ 23-05-2559 ]แจ้งข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2559 (ตามเอกสารที่แนบมา)[doc220160523034814.doc
  [ 19-05-2559 ]แก้ไขคำสั่งที่ 5484/2559 ฯ (LPA) โดยย้ายสับเปลี่ยนปลั 
  [ 18-05-2559 ]ขอความร่วมมือสรุปแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559[doc220160518084914.doc
  [ 18-05-2559 ]การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค
  [ 18-05-2559 ]โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 18-05-2559 ]สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น
  [ 18-05-2559 ]บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ[doc220160518023542.xls]
  [ 17-05-2559 ]โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"
  [ 16-05-2559 ]รายงานข้อมูลประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 13-05-2559 ]ข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง (ครัวเรือน/ชุมชน) 
  [ 12-05-2559 ]ขอความร่วมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559
  [ 12-05-2559 ]ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 12-05-2559 ]เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ 
  [ 12-05-2559 ]รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรอกและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559
  [ 12-05-2559 ]โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 3
  [ 11-05-2559 ]ขอให้ อปท.ตรวจสอบการรายงาน ตัวชี้วัด 1.4 แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น และ 1.5 สวัสดิการชุมชน หาก อปท.ยังไม่รายงาน ขอให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดที่แจ้ง 
  [ 11-05-2559 ]โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท. แห่งปี 2559
  [ 11-05-2559 ]การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค
  [ 11-05-2559 ]ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
  [ 11-05-2559 ]การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
  [ 10-05-2559 ]ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์
  [ 10-05-2559 ]แจ้งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปี 2559 
  [ 10-05-2559 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนมีนาคม 2559 และเดือนเมษายน 2559
  [ 10-05-2559 ]การตั้งงบประมาณรายจ่ายหวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด 
  [ 10-05-2559 ]การดำเนินการจัดทำข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีการรังวัดออกหนังสือสำคัญที่หลวง 
  [ 04-05-2559 ]เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
  [ 04-05-2559 ]การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฆษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559
  [ 03-05-2559 ]การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[doc220160503024516.doc
  [ 02-05-2559 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวีสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)[doc220160502102910.xls
  [ 02-05-2559 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)[doc220160502102315.xlsx
  [ 02-05-2559 ]โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกาษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2559
  [ 02-05-2559 ]ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ดพันธู์แห่งความดี ถวายราชินี่ของไทย
  [ 02-05-2559 ]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  [ 02-05-2559 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 02-05-2559 ]โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
  [ 02-05-2559 ]ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25589
  [ 02-05-2559 ]สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559
  [ 02-05-2559 ] แบบรายงานสถานะ การนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การเบิกจ่าย" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/59 
  [ 02-05-2559 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือน มี.ค. 59) ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/59 
  [ 29-04-2559 ]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง 
  [ 28-04-2559 ]โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนทางวินัยตามหลักเกณฑ์ใหม่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 28-04-2559 ]การเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน 
  [ 28-04-2559 ]โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  [ 28-04-2559 ]ขอส่งมอบหนังสือ "วัฒนธรรมอาเซียน" และขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"
  [ 28-04-2559 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมนำร่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 
  [ 28-04-2559 ]ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพืการ
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615