กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.81.244.248  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 16-07-2561 ]link และ QR code .ในการนำเข้าข้อมูล การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 
  [ 13-07-2561 ]การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 
  [ 13-07-2561 ]การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  [ 13-07-2561 ]ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ 59-60 หากมีแก้ไข หรือเพิ่มเติม ขอให้แจ้งจังหวัดภายในวันที่ 13/07/2561 (ก่อนเวลา 16.30 น. ) 
  [ 12-07-2561 ]แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  [ 12-07-2561 ]การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ของข้าราชการหรือพนักงานบรรจุใหม่
  [ 12-07-2561 ]power point เรื่อง โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณ ปี 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[doc220180712002420.ppt
  [ 12-07-2561 ]แนวทางการใช้ป้านกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
  [ 12-07-2561 ]แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทสแจ้งการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป้นทางการจาก kingdom of Swaziland (ราชอาณาจักรสวาชิแลนด์) เป็น Kingdom of Eswatini (ราชอาณาจักรเอสวาตินี)
  [ 12-07-2561 ]การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  [ 12-07-2561 ]ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรตืการประกวดวาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561
  [ 12-07-2561 ]การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic แนวปฏิบัติ (code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
  [ 12-07-2561 ]การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561
  [ 12-07-2561 ]แจ้งการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)
  [ 12-07-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 20 ราย 
  [ 10-07-2561 ]link และ qr-code เพื่อเข้าตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) สามารถก็อป link ไปใช้ได้เลยคะ 
  [ 09-07-2561 ]ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) 
  [ 09-07-2561 ]ขอรายละเอียดบัญชีสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว (แจ้งอำเภอท่าวังผาและเทศบาลเมืองน่าน) 
  [ 05-07-2561 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำเดือน มิ.ย. 61 ให้นำเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ก.ค. 61 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 61 
  [ 04-07-2561 ]ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม "โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง"
  [ 04-07-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
  [ 04-07-2561 ]การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 04-07-2561 ]การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ....(ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
  [ 04-07-2561 ]การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เทศบาลเมืองน่าน)
  [ 04-07-2561 ]การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป้นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เทศบาลเมืองน่าน)
  [ 04-07-2561 ]แจ้งซ้อมแนวทางปฏิบัติทางเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)
  [ 04-07-2561 ]แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า 
  [ 04-07-2561 ]กำหนดให้มีการประชุมทางไกล (Web conference) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  [ 04-07-2561 ]ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน)พ.ศ.2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561
  [ 04-07-2561 ]รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่กรอกข้อมูล รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 
  [ 03-07-2561 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำเดือน มิ.ย. 61 ให้นำเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค. 61 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 61 
  [ 03-07-2561 ]มอบหมายให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 03-07-2561 ]การกำหนดสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนยืปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
  [ 02-07-2561 ]ผลการดำเนินการและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 02-07-2561 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัวชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) 
  [ 02-07-2561 ]กำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 29-06-2561 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิาสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 
  [ 29-06-2561 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561) 
  [ 29-06-2561 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
  [ 29-06-2561 ]ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ไปปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561
  [ 29-06-2561 ]การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น
  [ 29-06-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ 29-06-2561 ]การส่งโรงเรียนเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์
  [ 28-06-2561 ]บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2561
  [ 28-06-2561 ]การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม "พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ"
  [ 28-06-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  [ 28-06-2561 ]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)
  [ 27-06-2561 ]ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งในเสร็จรับเงินฯภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 
  [ 27-06-2561 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561) 
  [ 27-06-2561 ]โครงการอบรม "หลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุ กรมอนามัย 420 ชั่วโมง"
  [ 27-06-2561 ]โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พร้อมนำศาสตร์พระราชานำมาประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
  [ 27-06-2561 ]การดำเนินการจัดทำและเสนอหนังสือราชการของ สถ.
  [ 27-06-2561 ]แจ้งการยุติโครงการจัดสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ กลุ่มวิกฤตร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
  [ 27-06-2561 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 27-06-2561 ]ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่ารการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  [ 25-06-2561 ]ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 
  [ 25-06-2561 ]แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3)
  [ 25-06-2561 ]แจ้ง อปท.ทุกแห่งมอบหมายนักทรัพกรบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 25-06-2561 ]แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  [ 25-06-2561 ]การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป ในระบบ e-plan ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 61 ขอให้เร่งรัดการนำเข้าข้อมูล ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 61 ด้วยค่ะ 
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615