กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.144.14.134  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 24-04-2561 ]แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 2 กรณี ได้แก่ การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญติการจัดวื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)และการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิะีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
  [ 24-04-2561 ]แจ้งให้ อปท. รายงานผลข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ทุกแห่ง ตามแบบสำรวจการเปิดการเรียนการสอนฯ[doc220180424015959.xls
  [ 24-04-2561 ]โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2561 
  [ 24-04-2561 ]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมความมั่วใจเด็กปฐมวัย" และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัด 6 กิจกรรม โดยใช้ AR & Recording Application เพื่อเสริมพัฒนาการรู้จักตนเอง (Self awareness) ของเด็กปฐมวัย" 
  [ 24-04-2561 ]ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป้นคณะทำงานพัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน" ระดับจังหวัดโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน
  [ 24-04-2561 ]แจ้งการจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
  [ 24-04-2561 ]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาร 2560
  [ 24-04-2561 ]แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม 
  [ 24-04-2561 ]โครงการอบรมหลักสุตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"
  [ 24-04-2561 ]การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
  [ 24-04-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอกทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 24-04-2561 ]แจ้งการเปิดสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเขาร่วมแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561
  [ 24-04-2561 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  [ 24-04-2561 ]แจ้ง การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  [ 24-04-2561 ]แจ้งโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหาร ครู หรือบุคลากร ทางการศึกษา เข้าต่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  [ 23-04-2561 ]การนำเข้าข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ในระบบ info เดือน มีนาคม 2561 ข้อมูล ณวันที่ 23 มี.ค. 61 
  [ 20-04-2561 ]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2560
  [ 20-04-2561 ]ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุรภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2
  [ 18-04-2561 ]แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [ 18-04-2561 ]การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 18-04-2561 ]ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ประจำปี 2561
  [ 18-04-2561 ]ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากการกุศลในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561
  [ 18-04-2561 ]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์
  [ 18-04-2561 ]การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ศพด. ของ อปท. 
  [ 18-04-2561 ]แจ้ง อบจ.น่าน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) 
  [ 17-04-2561 ]แนวทางการปฏิบัตืเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 17-04-2561 ]หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 17-04-2561 ]การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
  [ 17-04-2561 ]การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 
  [ 17-04-2561 ]แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงาเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ
  [ 11-04-2561 ]แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการศ฿กษา เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ฯ ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน  
  [ 11-04-2561 ]การดำเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ในพื้นที่อำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สูงกว่าสถิติย้อนหลัง 3 ปี 
  [ 11-04-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทสการศึกษา
  [ 11-04-2561 ]แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต
  [ 11-04-2561 ]แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานมหากรุณา
  [ 11-04-2561 ]การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[doc220180417004159.doc
  [ 11-04-2561 ]แจ้งให้ อปท.เตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ อปท. เร่งดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสินขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
  [ 11-04-2561 ]แจ้งโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ในการขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วโดยจัดส่งได้ที่ที่ทำการไปรษณ๊ย์ในเขตพื้นที่ทุกสาขา
  [ 11-04-2561 ]การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
  [ 11-04-2561 ]การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
  [ 11-04-2561 ]การส่งมอบอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 130 ภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (แจ้งอำเภอเวียงสา และอำเภอแม่จริม)
  [ 11-04-2561 ]การแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงน้ำแข็งให้ระมัดระวังการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนียในช่วงฤดู
  [ 11-04-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
  [ 11-04-2561 ]การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
  [ 11-04-2561 ]ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์  
  [ 10-04-2561 ]แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 10-04-2561 ]การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 
  [ 09-04-2561 ]แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 
  [ 09-04-2561 ]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา  
  [ 09-04-2561 ]การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) 
  [ 05-04-2561 ]โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS)
  [ 05-04-2561 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิญปฏิบัติการ STEM
  [ 05-04-2561 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่2เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2561 ) และไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)
  [ 05-04-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)
  [ 05-04-2561 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 
  [ 05-04-2561 ]แจ้งกำหนดการรับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 
  [ 05-04-2561 ]แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
  [ 05-04-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
  [ 04-04-2561 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 
  [ 04-04-2561 ]กำหนดการประชุมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเทวราช 
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615