กระดานสนทนาทั้งหมด
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
     
 
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
 
 
  ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว...
 
หนังสือราชการ สถจ.
  [ 24-11-2557 ]การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หนังสือลงวันที่ 17 พ.ย. 57)  
  [ 24-11-2557 ]แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 24/11/57) 
  [ 24-11-2557 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 21-11-2557 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2558 ถึงขั้นตอน "ยืนยันแผน" (ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/57) 
  [ 21-11-2557 ]การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน และรับฟังความคิดเห็นตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  [ 21-11-2557 ]แจ้ง อปท.แก้ไขเอกสารโครงการฯ (ส่วน อปท.ใดที่ไม่มีรายชื่อคือตรวจเรียบร้อยที่แล้ว) ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/57 
  [ 20-11-2557 ]ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรถ่ายโอน
  [ 20-11-2557 ]การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน" 
  [ 20-11-2557 ]โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  [ 20-11-2557 ]สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน 
  [ 20-11-2557 ]แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ปละหน้าที่พลเมือง
  [ 20-11-2557 ]เงินรางวัลประจำปี 
  [ 20-11-2557 ]แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 20/11/57) 
  [ 20-11-2557 ]โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ อปท. จ.น่าน 
  [ 18-11-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสรุปงบหน้าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com 
  [ 18-11-2557 ]เงินรางวัลประจำปี 
  [ 18-11-2557 ]แจ้งการส่งสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (หากไม่ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 18/11/57 ถือว่าไม่ประสงค์ฯ) 
  [ 17-11-2557 ]แจ้งเรื่องการออกใบเสร็จผ่านระบบ e-LASS 
  [ 17-11-2557 ]เงินรางวัลประจำปี 
  [ 17-11-2557 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2 ปี
  [ 14-11-2557 ]รายชื่อ อปท. ส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และยังไม่ได้ส่ง ประจำปีงบประมาณ 2557 
  [ 14-11-2557 ]ขอให้สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน 
  [ 14-11-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสรุปงบหน้าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com (14/11/57) 
  [ 14-11-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 57 
  [ 13-11-2557 ]แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนฯ 
  [ 12-11-2557 ]แบบรายงานการจัดส่ง "รูปเล่ม" และ "CD" ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/11/57) 
  [ 12-11-2557 ]โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ อปท. จ.น่าน 
  [ 12-11-2557 ]ประกาศสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขัน 
  [ 11-11-2557 ]ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2557
  [ 11-11-2557 ]แจ้งเรื่องการออกใบเสร็จผ่านระบบ e-LASS 
  [ 11-11-2557 ] การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 57 
  [ 11-11-2557 ]โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  [ 10-11-2557 ]การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 10-11-2557 ]กาติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนตุลาคม 2557
  [ 10-11-2557 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ท2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 57)
  [ 10-11-2557 ]การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน 
  [ 10-11-2557 ]การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 10-11-2557 ]โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำม้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  [ 10-11-2557 ]โครงการสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558
  [ 08-11-2557 ]ขอแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) 
  [ 08-11-2557 ]รายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100%" (ข้อมูล ณ วันที่ 10/11/57) 
  [ 07-11-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ปิดบัญชีในระบบ e-LASS ได้ 
  [ 07-11-2557 ]ส่งงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 
  [ 07-11-2557 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 07-11-2557 ]การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  [ 07-11-2557 ]การส่งเอกสารและคำสั่งเกี่ยวกับการบริหานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  [ 07-11-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 57 
  [ 07-11-2557 ]การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำปี 2558
  [ 06-11-2557 ]มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
  [ 06-11-2557 ]แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรกำลัง ๓ ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ 
  [ 05-11-2557 ]ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งผลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ
  [ 04-11-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 57 
  [ 04-11-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  [ 03-11-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย. 57 
  [ 03-11-2557 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 31-10-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 57 
  [ 30-10-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 57 
  [ 29-10-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 57 
  [ 28-10-2557 ]แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคลเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 57 
  [ 28-10-2557 ]แจ้ง อปท. รายงานผลการสำรวจฐานข้อมูล รายงานข้อมูลภายในวันที่ 28 ต.ค. 57 
1 2 3
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป