กระดานสนทนาทั้งหมด
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
     
 
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
 
 
  ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว...
 
หนังสือราชการ สถจ.
  [ 17-12-2557 ]เร่งรัดการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 เดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน 2557 ขอให้ อปท. เร่งรัดการกรอกข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวด้วย ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธ.ค. 57[report november 3.doc
  [ 17-12-2557 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2558 ถึงขั้นตอน "ยืนยันแผน" (ข้อมูล ณ วันที่ 17/12/57) 
  [ 17-12-2557 ]ขอความร่วมมือสมทบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ "โครงการหอบรัก มาห่มป่า" ประจำปี 2558 
  [ 16-12-2557 ]การป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 15-12-2557 ]การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู[from 2558.xls
  [ 15-12-2557 ] รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด 
  [ 11-12-2557 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558[From 2558.doc
  [ 09-12-2557 ]เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  [ 08-12-2557 ]ขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติการการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดน่าน 
  [ 08-12-2557 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 08-12-2557 ]แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี
  [ 04-12-2557 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 04-12-2557 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 04-12-2557 ]แบบสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
  [ 04-12-2557 ]สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
  [ 02-12-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลที่ทำการหรือสำนักงานของ อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน ขอให้รายงานให้ สถจ.น่านทราบโดยด่วน  
  [ 01-12-2557 ]เชิญประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 2 ธ.ค. 57 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่ใช่เงินในข้อบัญญัติ) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังหรือพัสดุ 
  [ 01-12-2557 ]ขอให้ อปท. ที่ยังไม่ได้รายงานการสำรวจข้อมูล อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ ภายในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 57 ด้วยค่ะ จังหวัดจะได้ดำเนินการสรุปข้อมูล ส่งให้ สถ. ต่อไป 
  [ 28-11-2557 ]เลื่อนการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานบุคคลของ อปท. 
  [ 27-11-2557 ]ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานบุคคล 
  [ 27-11-2557 ]ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558
  [ 27-11-2557 ]ประกาศผลและมอบรางวัลแก่บุคลากรท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีเด่น
  [ 27-11-2557 ]แจ้ง อปท.แก้ไขเอกสารโครงการฯ (ส่วน อปท.ใดที่ไม่มีรายชื่อคือตรวจเรียบร้อยที่แล้ว) ข้อมูล ณ วันที่ 27/11/57 
  [ 26-11-2557 ]แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 26/11/57) 
  [ 25-11-2557 ]สำรวจข้อมูล อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ 
  [ 24-11-2557 ]แจ้งเลือนการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน และรับฟังความคิดเห็นตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  [ 24-11-2557 ]การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หนังสือลงวันที่ 17 พ.ย. 57)  
  [ 24-11-2557 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 21-11-2557 ]การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน และรับฟังความคิดเห็นตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  [ 20-11-2557 ]ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรถ่ายโอน
  [ 20-11-2557 ]การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน" 
  [ 20-11-2557 ]โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  [ 20-11-2557 ]สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน 
  [ 20-11-2557 ]แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ปละหน้าที่พลเมือง
  [ 20-11-2557 ]เงินรางวัลประจำปี 
  [ 20-11-2557 ]แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 20/11/57) 
  [ 20-11-2557 ]โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ อปท. จ.น่าน 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป