กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.166.14.86  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 24-02-2560 ]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน 
  [ 24-02-2560 ]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน 
  [ 24-02-2560 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบฯ 2560 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือน ม.ค. 60) ข้อมูล ณ วันที่ 24/02/60 
  [ 24-02-2560 ]แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การลงนามสัญญา" ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 24/02/60 
  [ 23-02-2560 ]แนวทางการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 
  [ 23-02-2560 ]ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 1 
  [ 22-02-2560 ]ขอความอนุเคราะห์รายชื่อเครือข่ายสื่อสารมวลชนในท้องถิ่น
  [ 21-02-2560 ]การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560
  [ 21-02-2560 ]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี 2559-2560  
  [ 21-02-2560 ]โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่
  [ 21-02-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 21-02-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 20-02-2560 ]การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" 
  [ 20-02-2560 ]การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ภาคเหนือ 
  [ 20-02-2560 ]การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรสมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2560) 
  [ 17-02-2560 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 17-02-2560 ]แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว 
  [ 17-02-2560 ]มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
  [ 17-02-2560 ]โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2560
  [ 17-02-2560 ]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยฯ และคณะทำงานดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน NT ระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ 
  [ 16-02-2560 ]การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 2559 
  [ 16-02-2560 ]แจ้ง อปท. เร่งดำเนินการบันทึก/แก้ไข แบบ มผ.1 และ มฝ.2 ให้ถูกต้อง และ ครบถ้วน ภายในวันที่ 17 ก.พ. 60 เวลา 16.30น. 
  [ 16-02-2560 ]การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 
  [ 16-02-2560 ]โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  [ 16-02-2560 ]การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LOCAl Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559
  [ 16-02-2560 ]การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 15-02-2560 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning
  [ 15-02-2560 ]การเร่งรัดการดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ปีงบประมาณ 2560 
  [ 15-02-2560 ]โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"
  [ 14-02-2560 ]แบบรายงานการจัดส่งเอกสาร"การสำรวจข้อมูลพื้นฐานถนนของ อปท." และ "เอกสารการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น" (ข้อมูล ณ วันที่ 14/02/60)[doc220170214004651.xls
  [ 14-02-2560 ]ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร
  [ 14-02-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 10-02-2560 ]ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะ 
  [ 10-02-2560 ]ขอข้อมูลกำลังคนภาครัฐ
  [ 10-02-2560 ]เชิญประชุมทบทวนและเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  [ 09-02-2560 ]e-Learning 
  [ 09-02-2560 ]การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)[doc220170208192408.doc
  [ 08-02-2560 ]แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 08-02-2560 ]เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุฯ 
  [ 08-02-2560 ]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2560
  [ 07-02-2560 ]เชิญประชุมผู้แทน อปท. (ครู ก) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
  [ 06-02-2560 ]ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2559
  [ 03-02-2560 ]โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
  [ 02-02-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
  [ 02-02-2560 ]การขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร และงานก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 02-02-2560 ]แผนการนำยางพารราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 01-02-2560 ]การบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด) 
  [ 01-02-2560 ]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
  [ 01-02-2560 ]แจ้งแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน และประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [ 01-02-2560 ]เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.)
  [ 31-01-2560 ]ขอความร่วมมือส่งธิดาดอยเข้าร่วมประกวด 
  [ 31-01-2560 ]ขอเชิญประชุม 
  [ 31-01-2560 ]การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ 
  [ 31-01-2560 ]การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทอดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ 
  [ 31-01-2560 ]เชิญประชุมหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อปท. วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 60 
  [ 27-01-2560 ]ขอเชิญประชุม(ปลัด และ จนท.บันทึกข้อมูล Info ) แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มฝ.1 มฝ.2 (วันที่ 1 ก.พ. 60 ห้องประชุมเจ้าสุรพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังวัดน่าน) 
  [ 27-01-2560 ]ตอบข้อหารือการจ่ายเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ ที่เคยดำรงตำแหน่ง สส.
  [ 27-01-2560 ]แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก
  [ 27-01-2560 ]ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  [ 27-01-2560 ]แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615