กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.160.249.204  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 04-05-2559 ]เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
  [ 04-05-2559 ]การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฆษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559
  [ 03-05-2559 ]การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[doc220160503024516.doc
  [ 02-05-2559 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวีสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)[doc220160502102910.xls
  [ 02-05-2559 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)[doc220160502102315.xlsx
  [ 02-05-2559 ]โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกาษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2559
  [ 02-05-2559 ]ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ดพันธู์แห่งความดี ถวายราชินี่ของไทย
  [ 02-05-2559 ]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  [ 02-05-2559 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 02-05-2559 ]โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
  [ 02-05-2559 ]ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25589
  [ 02-05-2559 ]สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559
  [ 02-05-2559 ] แบบรายงานสถานะ การนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การเบิกจ่าย" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/59 
  [ 02-05-2559 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือน มี.ค. 59) ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/59 
  [ 29-04-2559 ]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง 
  [ 28-04-2559 ]โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนทางวินัยตามหลักเกณฑ์ใหม่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 28-04-2559 ]การเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน 
  [ 28-04-2559 ]โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  [ 28-04-2559 ]ขอส่งมอบหนังสือ "วัฒนธรรมอาเซียน" และขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"
  [ 28-04-2559 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมนำร่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 
  [ 28-04-2559 ]ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพืการ
  [ 27-04-2559 ]การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (รายงานทุกวันที่ 13 ของทุกเดือน) 
  [ 27-04-2559 ]ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
  [ 27-04-2559 ]ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศง 2535 และตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 
  [ 27-04-2559 ]ซักซ้อมความเข้าใจเเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  [ 26-04-2559 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 26-04-2559 ]การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 
  [ 25-04-2559 ]แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม LPA 
  [ 25-04-2559 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตสมาสที่ 3 (เดือนเฒษายน - มิถุนายน 2559)
  [ 25-04-2559 ]การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 21-04-2559 ]การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก 
  [ 21-04-2559 ]เชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอ 
  [ 19-04-2559 ]ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"
  [ 18-04-2559 ]การกรอกแบบวิเคราะห์ภาระงาน (Work Load) 
  [ 12-04-2559 ]แนวทางในการป้องกันมิให้เกิดการแต่งกายและการแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
  [ 12-04-2559 ]ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานกาณณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ
  [ 12-04-2559 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
  [ 12-04-2559 ]แจ้งรายงานการอนุมัติให้ อปท. ใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 11-04-2559 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู็ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 11-04-2559 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2559 ให้แก่ อปท.
  [ 11-04-2559 ]การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 11-04-2559 ]ประชุมซักซ้อม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน 11-12 เม.ย. 59 
  [ 08-04-2559 ]โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  [ 08-04-2559 ]โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2559 (ประสานการปฏิบัติล่วงหน้า) 
  [ 08-04-2559 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 08-04-2559 ]ขอความร่วมมือ อปท. รายงานแบบรายงานตัวชี้วัด 1.4 แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น และ 1.5 สวัสดิการชุมชน ตามรายละเอียดที่แจ้ง 
  [ 08-04-2559 ]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสภานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 08-04-2559 ]ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559
  [ 08-04-2559 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 
  [ 05-04-2559 ]แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด
  [ 05-04-2559 ]การสำรวจข้อมูลแผน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า[doc220160405071549.xls
  [ 05-04-2559 ]การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 
  [ 05-04-2559 ]สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา[doc220160405062513.xls
  [ 05-04-2559 ]โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2559 (ประสานการปฏิบัติล่วงหน้า) 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615