กระดานสนทนาทั้งหมด
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
     
 
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
 
 
  ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว...
 
หนังสือราชการ สถจ.
  [ 27-04-2558 ]Core Team 2558 (คำสั่ง / ตารางออกตรวจ / แบบติดตามผลฯ ) [สำหรับผู้ที่การดูข้อมูลย้อนหลัง]
  [ 27-04-2558 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือน ก.พ. 58 และ มี.ค. 58) ข้อมูล ณ วันที่ 27/04/58 
  [ 23-04-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
  [ 23-04-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณราขจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
  [ 23-04-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุปรสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3
  [ 23-04-2558 ]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นค่าจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4)
  [ 23-04-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปราการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การบริหารสนามกีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
  [ 23-04-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
  [ 21-04-2558 ]แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ สำหรับครูผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 
  [ 20-04-2558 ] แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี  
  [ 20-04-2558 ]หลักเกณฑ์แนวทางการประสานแผนท้องถิ่น 59-61 และแบบฟอร์ม แบบโครงการฯ
  [ 20-04-2558 ]การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 
  [ 20-04-2558 ]ประชาสัมพันธ์การทดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558
  [ 20-04-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3
  [ 20-04-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. งวดที่ 3
  [ 17-04-2558 ]การจัดสรรรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  [ 16-04-2558 ]แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แตงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ
  [ 16-04-2558 ]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี 2558 
  [ 10-04-2558 ]บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
  [ 10-04-2558 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 10-04-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
  [ 09-04-2558 ]ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกกันเองของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใด้ผู้แทนระดับจังหวัดเข้าร่วมสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  [ 09-04-2558 ]ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาท และมลรัฐฮาวาน ของสหรัฐอเมริกา
  [ 09-04-2558 ]ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56
  [ 09-04-2558 ]แบบรายงานสถานะการจัดส่งแบบรางานจำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ ประจำปี 2558 (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 09/04/58) 
  [ 09-04-2558 ]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน 
  [ 09-04-2558 ]แบบรายงานการสำรวจข้อมูลเงินกู้และสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ซึ่งกู้จากสถานบันการเงิน (ส่งเป็นหนังสือให้จังหวัดดภายในวันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 58 ) 
  [ 09-04-2558 ]ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคและกระบือเพศเมีย
  [ 07-04-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และรายการเงินอเดือนครูและค่าจ้างประจำ
  [ 07-04-2558 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2558
  [ 07-04-2558 ]การจัดส่งแบบสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง E-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 7 เม.ย. 58 
  [ 07-04-2558 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี
  [ 07-04-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเม.ย. 2558)
  [ 07-04-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  [ 07-04-2558 ]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.
  [ 07-04-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในดรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ GFMIS
  [ 03-04-2558 ]การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานก่เงินของ อปท.
  [ 03-04-2558 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2558
  [ 02-04-2558 ]การจัดส่งแบบสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง E-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 2 เม.ย. 58
  [ 02-04-2558 ]การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบของ อปท. ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย 
  [ 02-04-2558 ]รายงานการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ที่ 5พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 
  [ 02-04-2558 ]รายงานการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 
  [ 01-04-2558 ]ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  [ 01-04-2558 ]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558
  [ 01-04-2558 ]แบบประเมิน Core Team ให้ อปท. นำแบบประเมินดังกล่าว มาในวันที่ประชุมด้วย สำหรับแบบประเมินตัวจริงจังหวัดจะแจกในวันประชุม Core Team 
  [ 31-03-2558 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558[from 58.doc
  [ 31-03-2558 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป