กระดานสนทนาทั้งหมด
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
     
 
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
 
 
  ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว...
 
หนังสือราชการ สถจ.
  [ 06-03-2558 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ให้แก่ อปท.
  [ 06-03-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว่เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. รายการเงินเดือน และเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 
  [ 06-03-2558 ]สถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระบบ e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน (ประจำเดือน ธ.ค. 57 / ม.ค. 58 และ ก.พ. 58) 
  [ 06-03-2558 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ลงนามสัญญา" ข้อมูล ณ วันที่ 06/03/58 
  [ 06-03-2558 ]กรมทรัพยากรน้ำ เรียนเชิญ อปท. เสนอแผนปฏิบัติการ (ด้านทรัพยากรน้ำ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 58 
  [ 05-03-2558 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  [ 27-02-2558 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้แก่ อปท.
  [ 27-02-2558 ]แจ้งโอนเงินสวัสดิการให้ข้าราชการในสังกัด สถจ.น่าน
  [ 27-02-2558 ]แจ้ง อปท. ทุกแห่ง มอบบุคลากรหรือ จนท.ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ ที่ 9 มี.ค. 58 
  [ 27-02-2558 ]ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.น่าน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ด.ก.) ฉบับที่3
  [ 26-02-2558 ]ขอเชิญประชุมหารือและชี้แจงข้อราชการและนโยบายรัฐบาลสำคัญและเร่งด่วน 
  [ 25-02-2558 ](แผนงาน/โครงการ งบลงทุน ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ อปท. จ.น่าน) และ (แบบตรวจติดตามโครงการฯ) ส่งจังหวัดทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com หรือ แฟกส์ 054-711616 ภายในวันนี้ 25/02/58 
  [ 25-02-2558 ]แจ้งผู้อำนวยการกองคลัง หรือ ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณฯ 
  [ 25-02-2558 ](หนังสือวิทยุ) แจ้งเร่งรัดติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (แบบตรวจติดตามโครงการฯ)  
  [ 24-02-2558 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
  [ 20-02-2558 ]แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดดทำและประสานแผนพัฒนาาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 19-02-2558 ]สำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาลและสนามเด็กเล็กประจำเทศบาล ที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์ (ตามแบบรายงาน) โดยส่งให้จังหวัดทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com หรือทางแฟกส์ หมายเลข 054711616 ภายในวันนี้ 19/02/58 
  [ 19-02-2558 ]แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
  [ 19-02-2558 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระบบ e-plan (ภาพรวมของทั้งจังหวัด) 
  [ 19-02-2558 ]โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท. 
  [ 18-02-2558 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้แก่ อปท.
  [ 18-02-2558 ]แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ
  [ 18-02-2558 ]แจ้งเปลี่ยรหัสการอบรม/สัมมนา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [ 17-02-2558 ]การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)[แบบประเมิน ปผ.1-3 รอบประเมิน 1-2558.doc]
  [ 17-02-2558 ]เอกสารเพิ่มเติม ของหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0023.3/ว 621 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2558 (เอกสารหน้า 1 และ หน้า 3) 
  [ 17-02-2558 ]แจ้งให้ อปท. รายงานผลการดำเนินงานในหัวข้อ "เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ" ในระบบ e-Plan หาก อปท. ดำเนินการถึงขั้นตอน"การเบิกจ่าย" ให้รายผลการเบิกจ่ายตามความเป็นจริง (และบันทึกวันลงนามสัญญา) ภายในวันในวันนี้ 17/02/58 
  [ 17-02-2558 ]สำรวจข้อมูลความต้องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาลสาธารณะ 
  [ 13-02-2558 ]ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย
  [ 12-02-2558 ]มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบววนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ
  [ 12-02-2558 ]การสำรวจกระบวนการในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท.
  [ 12-02-2558 ]การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.
  [ 12-02-2558 ]แจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558
  [ 12-02-2558 ]ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2557
  [ 12-02-2558 ]โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2558
  [ 10-02-2558 ]เร่งรัดการดำเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนประเภทรายจ่ายลงทุนในระบบ e-Plan  
  [ 10-02-2558 ]เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  [ 10-02-2558 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐอ 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป