กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  100.26.179.196  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 17-01-2563 ]แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) 
  [ 17-01-2563 ]การถอนหลักมรัพย์ค้ำประกัน (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 17-01-2563 ]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  [ 17-01-2563 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 16-01-2563 ]โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานของอปท. การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายฯ
  [ 16-01-2563 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ 
  [ 16-01-2563 ]การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  [ 15-01-2563 ]ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 ม.ค.63) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อปท. 
  [ 15-01-2563 ]ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.รายงานการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 
  [ 15-01-2563 ]โครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562
  [ 15-01-2563 ]การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
  [ 15-01-2563 ]อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่้งล่วงล้ำลำน้ำประเภท"ฝายน้ำล้น" แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน 
  [ 15-01-2563 ]การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อบต.น้ำปั้ว)
  [ 15-01-2563 ]การตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
  [ 15-01-2563 ]แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) 
  [ 15-01-2563 ]การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563
  [ 14-01-2563 ]การประชุมชี้แจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 14-01-2563 ]การตั้งหมู่ยวุกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
  [ 14-01-2563 ]ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุรภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน) 
  [ 14-01-2563 ]แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร)ฯ อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย
  [ 14-01-2563 ]แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร)ฯของอำเภอสองแคว
  [ 14-01-2563 ]แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 
  [ 14-01-2563 ]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562-2563 
  [ 14-01-2563 ]การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) 
  [ 14-01-2563 ]งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงปม. 2563
  [ 14-01-2563 ]การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานฯ 
  [ 13-01-2563 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เพิ่มเติม) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน 
  [ 13-01-2563 ]แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกาบสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ
  [ 13-01-2563 ]การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน จัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านระบบ Teleconference  
  [ 10-01-2563 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  [ 10-01-2563 ]แจ้งผลการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) 
  [ 10-01-2563 ]แจ้งแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรภายใต้รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) 
  [ 10-01-2563 ]ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2562 (รอบที่ 1) 
  [ 10-01-2563 ]ตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (ตำแหน่ง นิติกร)
  [ 10-01-2563 ]สนง. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จัดส่งประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหา (แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร)
  [ 10-01-2563 ]แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
  [ 09-01-2563 ]ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก
  [ 09-01-2563 ]การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 
  [ 09-01-2563 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในอปท.ฯ
  [ 09-01-2563 ]แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) 
  [ 09-01-2563 ]ขอความร่วมมือรายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานการสอน
  [ 09-01-2563 ]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ
  [ 09-01-2563 ]การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 แจ้ง ทม.น่าน
  [ 09-01-2563 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ
  [ 09-01-2563 ]ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ยกเลิกประกาศฯ)
  [ 09-01-2563 ]ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  [ 09-01-2563 ]การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำเรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี 
  [ 09-01-2563 ]ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน
  [ 09-01-2563 ]ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสนัขและแมวในระบบ Rabies One Data 
  [ 08-01-2563 ]แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพรบ.งปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563) 
  [ 08-01-2563 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสูง รุ่นที่ 4 - 5 เพิ่มเติม
  [ 08-01-2563 ]การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้ง อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น 
  [ 08-01-2563 ]การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอนาน้อย สองแคว และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) 
  [ 08-01-2563 ]การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้ง อำเภอเมืองน่าน เวียงสา ปัว เชียงกลาง นาน้อย ทุ่งช้าง แม่จริม และ อำเภอนาหมื่น 
  [ 07-01-2563 ]ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน
  [ 07-01-2563 ]แจ้งสำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะฯ
  [ 07-01-2563 ]แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 แจ้ง ทม.น่าน
  [ 07-01-2563 ]แนวทางการดำเนินโครงการ"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย" เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
  [ 07-01-2563 ]การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ อปท. 
  [ 07-01-2563 ]แจ้ง อปท.ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรุ่นที่ 9-10  
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615