กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.198.246.164  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 18-07-2562 ]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 
  [ 18-07-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)
  [ 18-07-2562 ]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาส 2) 
  [ 18-07-2562 ]การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม(นมโรงเรียน) ของสถานศึกษาในจังหวัดน่าน
  [ 18-07-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ 18-07-2562 ]การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2562 
  [ 18-07-2562 ]การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น(INFO)
  [ 18-07-2562 ]การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ของ อปท. 
  [ 18-07-2562 ]แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน(User) และรหัสผ่าน(password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
  [ 18-07-2562 ]รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 
  [ 18-07-2562 ]การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  [ 15-07-2562 ]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562[doc220190715005532.pdf][doc320190715005532.pdf
  [ 12-07-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ของ อปท. 
  [ 12-07-2562 ]การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
  [ 11-07-2562 ]แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
  [ 11-07-2562 ]ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและแจ้งขอบเขคเนื้อหาข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
  [ 11-07-2562 ]ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562
  [ 11-07-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ของ อปท. 
  [ 11-07-2562 ]ขอความอนุเคระห์ตรวจสอบข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา[doc220190718000738.xlsx]
  [ 10-07-2562 ]ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบกระมาณ พ.ศ.2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 10-07-2562 ]ขอเรียนเชิญร่วมงามสัมมนา "Success of Waste Separation - Change for good : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ" ประจำปี 2562 
  [ 10-07-2562 ]แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 
  [ 10-07-2562 ]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) 
  [ 10-07-2562 ]ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  [ 10-07-2562 ]กำหนดการนิเทศ ติดตามโครงการ TFE (Teams For Education) และ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (แจ้ง อบจ.น่าน)
  [ 10-07-2562 ]การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
  [ 10-07-2562 ]ขอยกเลิกการตรวจนิเทศของเทศบาลท่าวังผา 
  [ 10-07-2562 ]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) 
  [ 10-07-2562 ]กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
  [ 10-07-2562 ]ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562"
  [ 10-07-2562 ]ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทยืฉุกเฉิน 
  [ 10-07-2562 ]ตรวจสอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
  [ 09-07-2562 ]แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาปรับแผน กรณีรายการงบประมทาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และงบประมาณถูกพับไป 
  [ 09-07-2562 ]ประกาศผลการคัดเลือกโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน
  [ 09-07-2562 ]การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 09-07-2562 ]งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
  [ 09-07-2562 ]การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 09-07-2562 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. 
  [ 08-07-2562 ]การประกาศหลักเฏณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 08-07-2562 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 08-07-2562 ]การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาส่วนตำบล
  [ 08-07-2562 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 
  [ 08-07-2562 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 08-07-2562 ]โครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
  [ 08-07-2562 ]โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อบจ.น่าน) 
  [ 05-07-2562 ]ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 05-07-2562 ]ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 05-07-2562 ]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์หลุดค้างจำหน่าย (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 05-07-2562 ]การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 2/262 
  [ 05-07-2562 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ (แจ้งเฉพาะท้องถิ่นอำเภอ) 
  [ 05-07-2562 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) 
  [ 05-07-2562 ]การอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 05-07-2562 ]แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบชื่อ - สกุล ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ดีเด่น ประจำปี 2562 
  [ 05-07-2562 ]การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 05-07-2562 ]ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.(Automated) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
  [ 05-07-2562 ]อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน (แจ้ง อ.สองแคว)
  [ 05-07-2562 ]อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)
  [ 05-07-2562 ]การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด และรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่จังหวัดคัดเลือก (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.บ้านหลวง อ.เมืองน่าน อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
  [ 05-07-2562 ]ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แจ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)
  [ 04-07-2562 ]สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562
1 2 3
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615