กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.158.167.137  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 06-12-2559 ]ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม และขอความอนุเคราะห์เชิญภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม
  [ 05-12-2559 ]เร่งรัด อปท.นำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การอนุมัติงบประมาณ" ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 06/12/59) 
  [ 01-12-2559 ]ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนท้องถิ่นในการกดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  [ 01-12-2559 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1
  [ 01-12-2559 ]การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครกงารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวาลเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [ 30-11-2559 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดชื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
  [ 29-11-2559 ] รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 11.23น 
  [ 29-11-2559 ]โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพิ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
  [ 29-11-2559 ]เร่งรัดการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 28-11-2559 ] รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 59 เวลา 10.03 น. 
  [ 28-11-2559 ]โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ CU GIS เพื่อนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน
  [ 27-11-2559 ]โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน
  [ 27-11-2559 ]พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื่อสัตว์ พ.ศ. 2559
  [ 27-11-2559 ]การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 
  [ 24-11-2559 ]ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งช่ติ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 23-11-2559 ]การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  [ 23-11-2559 ] รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 59 เวลา 11.03 น. 
  [ 23-11-2559 ]การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  
  [ 22-11-2559 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 
  [ 22-11-2559 ]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล[doc220161122015338.xls]
  [ 21-11-2559 ]การสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2560
  [ 21-11-2559 ]การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  
  [ 21-11-2559 ]การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาแก่เด็กต้อยโอกาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 21-11-2559 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  [ 21-11-2559 ]การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค๗ ปี 2560
  [ 20-11-2559 ]โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" 
  [ 20-11-2559 ]การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  [ 20-11-2559 ]โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน 
  [ 20-11-2559 ]แก้ไขแบบ ศพด.1-4 ตามหนังสือจังหวัดน่า 
  [ 20-11-2559 ]การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 
  [ 20-11-2559 ]โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"
  [ 20-11-2559 ]แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2)
  [ 20-11-2559 ]ข้อแนะนำในการปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
  [ 20-11-2559 ]แนวทางกำหนดค่าคะแนนการได้ร้บเงินเดือนกรณีคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  [ 16-11-2559 ]การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
  [ 16-11-2559 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
  [ 16-11-2559 ]โครงการ "บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดจากอัคคีภัย"
  [ 15-11-2559 ]โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค 
  [ 15-11-2559 ]แจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างอาชีพ ในวันพฤหัสบกีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
  [ 15-11-2559 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[doc220161115210910.xls][doc320161115210910.doc][doc420161115210910.doc
  [ 15-11-2559 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ปนะชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[doc220161115204317.xls][doc320161115204317.doc][doc420161115204317.doc
  [ 15-11-2559 ]แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 
  [ 15-11-2559 ]การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  
  [ 14-11-2559 ]รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 14-11-2559 ]โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559 
  [ 14-11-2559 ]การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
  [ 14-11-2559 ]การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3
  [ 14-11-2559 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  [ 13-11-2559 ]การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ
  [ 13-11-2559 ]การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)
  [ 13-11-2559 ]กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 11-11-2559 ]การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59 
  [ 10-11-2559 ]การตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
  [ 10-11-2559 ]ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559 
  [ 10-11-2559 ]วิทยุเชิญประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจไปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดกิารสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.
  [ 10-11-2559 ]แบบรายงานงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ สำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในสังกัด[doc220161110005111.xls]
  [ 09-11-2559 ]โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560
  [ 09-11-2559 ]โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนูน้อยอ่านออกเขียนคล่อง) 
  [ 09-11-2559 ]การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านวิชาการและการประเมินของเทศบาล
  [ 09-11-2559 ]แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการชองเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615