กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.172.221.7  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 17-01-2562 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น (สถอ.เมืองน่าน ภูเพียง บ้านหลวง และเชียงกลาง)
  [ 17-01-2562 ]แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน 
  [ 17-01-2562 ]ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน 
  [ 16-01-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งนายอำเภอเวียงสา นายอำเภอปัว และนายอำเภอทุ่งช้าง) 
  [ 16-01-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  [ 16-01-2562 ]เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
  [ 16-01-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
  [ 16-01-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)
  [ 16-01-2562 ]การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2
  [ 16-01-2562 ]แจ้งเอกสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562 ) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี และรำลึกถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  [ 16-01-2562 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
  [ 16-01-2562 ]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคา - มีนาคม 2562) 
  [ 16-01-2562 ]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัด อปท. และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2561 
  [ 16-01-2562 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้งองคืกรปกครองส่วนในพื้นที่เขตวางผังเมืองรวมเมืองน่าน ในการปฏิบัติงานตามแผนงานประเมินผลเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ.2558 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.ภูเพียง และทม.น่าน)
  [ 16-01-2562 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 16-01-2562 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง 
  [ 16-01-2562 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น
  [ 15-01-2562 ]เชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย 
  [ 15-01-2562 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมสภา สัญจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ 15-01-2562 ]การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562
  [ 15-01-2562 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้งอำเภอเวียงสา อำเภอปัว อำเภอนาน้อย อำเภอแม่จริม และนายอำเภอสันติสุข) 
  [ 15-01-2562 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562) 
  [ 14-01-2562 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
  [ 14-01-2562 ]ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นฯ ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  [ 14-01-2562 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเวียงสา อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข 
  [ 14-01-2562 ]การส่งมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2561 (แจ้ง สถอ.เสียงสา และทม.น่าน)
  [ 14-01-2562 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 14-01-2562 ]การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ 11-01-2562 ]ขอความร่วมมือให้ อปท. ตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. ผ่านระบบข้อมูลกลางของ อปท. (INFO)[doc220190115014726.xls
  [ 11-01-2562 ]การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
  [ 11-01-2562 ]การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  [ 11-01-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562) 
  [ 11-01-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่้วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2562)
  [ 11-01-2562 ]ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561
  [ 11-01-2562 ]การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
  [ 11-01-2562 ]ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท่้องถิ่นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562
  [ 11-01-2562 ]ประกาศราบชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์ประเมิน แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน
  [ 10-01-2562 ]การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
  [ 10-01-2562 ]ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานปประเภทวิชาการ
  [ 10-01-2562 ]แจ้งโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน
  [ 09-01-2562 ]งบทอลองประจำเดือน ธันวาคม 25621 ปีงบประมาณ 2562
  [ 09-01-2562 ]การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562
  [ 09-01-2562 ]แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
  [ 09-01-2562 ]แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561
  [ 09-01-2562 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น
  [ 09-01-2562 ]ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติยกเวินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น พ.ศ.26547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  [ 09-01-2562 ]แจ้ง โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ 09-01-2562 ]การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
  [ 09-01-2562 ]การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
  [ 08-01-2562 ]ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2
  [ 08-01-2562 ]แจ้งข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
  [ 08-01-2562 ]โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
  [ 08-01-2562 ]กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์
  [ 08-01-2562 ]ทุนฝึกอบรมแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 08-01-2562 ]การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขสภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในประเด็น "การตั้งครรภ์ฺในวับรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ"
  [ 08-01-2562 ]ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน
  [ 08-01-2562 ]แจ้งเลื่อนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 08-01-2562 ]แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 08-01-2562 ]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานฝนระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำปี 2562
  [ 08-01-2562 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน 
1 2 3
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615