กระดานสนทนาทั้งหมด
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
     
 
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
 
 
  ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว...
 
หนังสือราชการ สถจ.
  [ 02-09-2558 ]ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower Water Treatment Rrocess (4 in 1 System)
  [ 02-09-2558 ]สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น[15602_2_1440750289222.xls
  [ 02-09-2558 ]แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100%" ปีงบประมาณ 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 02/09/58 
  [ 02-09-2558 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือน มิ.ย. 58 และ ก.ค. 58) ข้อมูล ณ วันที่ 02/09/58 
  [ 02-09-2558 ]แบบรายงานสถานะการจัดส่ง " แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) " ข้อมูล ณ วันที่ 02/09/58 
  [ 31-08-2558 ]เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล ในวันที่ 8 ก.ย. 58 
  [ 31-08-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. งวดที่ 5
  [ 27-08-2558 ]จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจระบบและอุปกรณ์ ตลอดจนการให้บริการคู่สายโทรศัพท์พร้อมให้บริการ internet ณ สถจ. สถอ.
  [ 27-08-2558 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 58 
  [ 26-08-2558 ]ขอให้ อปท. ส่งรายงานผล เรื่อง แบบสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์ ตัวชี้วัด1.4 และ1.5 ให้แล้วเสร็จทุกงาน  
  [ 24-08-2558 ]แจ้งให้สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-plan
  [ 24-08-2558 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 58 
  [ 21-08-2558 ]ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์การเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 21-08-2558 ]แจ้งให้ อปท. ออกใบเสร็จรับเงินฯ ให้กับ สถจ. ด้วย ส่งภายในวันพูธที่ 26 สิงหาคม 2558 
  [ 19-08-2558 ]การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 19-08-2558 ]ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนายข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 19-08-2558 ]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2557 และปี 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเข้าวันที่ 19 ส.ค. 58)
  [ 19-08-2558 ]แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 19 ส.ค. 58)
  [ 19-08-2558 ]แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 19-08-2558 ]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น่ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม 
  [ 18-08-2558 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ งวดเดือนมีนาคม 2558 - กรกฎาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 
  [ 18-08-2558 ]รายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  [ 14-08-2558 ]ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อจัดส่งรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัด 1.4 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
  [ 14-08-2558 ]ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัด 1.5 การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 5 กันยายน 2558 
  [ 14-08-2558 ]ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อจัดส่งแบบสำรวจ อปท. ที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด้กและเยาวชน ให้จังหวัดภายในวันที่ 1 ก.ย. 58 
  [ 14-08-2558 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 58 
  [ 13-08-2558 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
  [ 11-08-2558 ]การดำเนินการเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"
  [ 11-08-2558 ]แจ้งบคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรกำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ
  [ 10-08-2558 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 10-08-2558 ]แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี
  [ 10-08-2558 ]ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ ออกใบเสร็จรับเงินฯ ให้กับ สถจ.น่าน ส่งภายวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 
  [ 07-08-2558 ]ทุนรัฐบาลอิสราเอล 
  [ 07-08-2558 ]ขอให้ อปท.จัดส่งรายงานตัวชี้วัด 1.4 และ 1.5 ตามหนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน0023.3/ว9844 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 และ หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน0023.3/ว1927 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย  
  [ 05-08-2558 ]มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
  [ 05-08-2558 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2558
  [ 04-08-2558 ]เน้นย้ำการรายงานผลตัวชี้วัดร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานด้านเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตัวชี้วัดที่ 10) 
  [ 04-08-2558 ]ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
  [ 04-08-2558 ]หนังสือเชิญประชุมบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าประชุมในวันศุกร์ ที่ 7 ส.ค. 58  
  [ 03-08-2558 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป