กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.198.196.102  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 23-06-2560 ]การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 
  [ 23-06-2560 ]การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชน 
  [ 23-06-2560 ]การชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 23-06-2560 ]เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
  [ 23-06-2560 ]แนวทางการอุทธรณ์รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 
  [ 21-06-2560 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ[doc220170621011730.xls][doc320170621011730.xls][doc420170621011730.doc]
  [ 21-06-2560 ]ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  [ 21-06-2560 ]แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน
  [ 21-06-2560 ]การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  [ 21-06-2560 ]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"
  [ 20-06-2560 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
  [ 20-06-2560 ]การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
  [ 20-06-2560 ]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน
  [ 20-06-2560 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  [ 15-06-2560 ]ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
  [ 15-06-2560 ]ขอเชิญประชุมเพื่อทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 
  [ 15-06-2560 ]การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น
  [ 15-06-2560 ]การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 
  [ 15-06-2560 ]การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2560
  [ 15-06-2560 ]เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 15-06-2560 ]การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
  [ 15-06-2560 ]การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  [ 15-06-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560
  [ 14-06-2560 ]สถิติการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ในหัวข้อเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ของปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 60) 
  [ 14-06-2560 ]การนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การเบิกจ่าย" ปีงบฯ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 14/06/60) 
  [ 13-06-2560 ]แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 13-06-2560 ]ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ
  [ 09-06-2560 ]การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  [ 09-06-2560 ]ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม คำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ. - อปท.) lpa
  [ 09-06-2560 ]การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย 
  [ 09-06-2560 ]การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น
  [ 07-06-2560 ]ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น 
  [ 07-06-2560 ]การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี ๒๕๖o 
  [ 07-06-2560 ]การสำรวจข้อมูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 06-06-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่่้มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 06-06-2560 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas
  [ 06-06-2560 ]โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2560 
  [ 06-06-2560 ]การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  [ 05-06-2560 ]ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด อปท.
  [ 05-06-2560 ]รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6-20
  [ 05-06-2560 ]แจ้งเร่งรัดการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "เบิกจ่ายแล้ว" ปีงบฯ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิ.ย. 60) 
  [ 04-06-2560 ]การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง
  [ 04-06-2560 ]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
  [ 02-06-2560 ]เชิญประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  [ 02-06-2560 ]การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (child development center information system : ccis) ประจำปี พ.ศ. 2560 
  [ 01-06-2560 ]การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง
  [ 31-05-2560 ]รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1-15
  [ 31-05-2560 ]หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 
  [ 31-05-2560 ]พ.ร.ก.เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560
  [ 30-05-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 30-05-2560 ]การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2560
  [ 30-05-2560 ]การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 30-05-2560 ]การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
  [ 29-05-2560 ]การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
  [ 29-05-2560 ]คำสั่งและตารางตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 
  [ 26-05-2560 ]ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief executives of local administrators :thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ประเทศไทย 4.0 (chief adminstrators of local administration:thailand 4.0)
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615