ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
   54.166.228.100  
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 17-09-2557 ]แบบรายงานข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ส่งวันที่ 17 ก.ย. 57 ภายในเวลา 15.30 น.  
  [ 16-09-2557 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100%" (ข้อมูล ณ วันที่ 16/09/57) 
  [ 12-09-2557 ]แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560)
  [ 12-09-2557 ]การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2557 
  [ 12-09-2557 ]แบบสอบถามประปา ด่วนที่สุด 
  [ 10-09-2557 ]โครงการสรภัญญะยาตรา สืบทอดพระราชศรัทธา บทมนตราเพื่อแผ่นดิน 
  [ 10-09-2557 ]แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือถอดบทเรียน อปท. ต้นแบบคุณธรรมพร้อมสื่อวีดีทัศน์
  [ 09-09-2557 ]รายงานการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) 
  [ 08-09-2557 ]การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  [ 08-09-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557)
  [ 08-09-2557 ]การนำเข้าข้อมูล e-LAAS 
  [ 05-09-2557 ]แจ้ง อปท. (ตามรายชื่อ) ส่งแบบรายงานของบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.57) เพิ่มเติม  
  [ 03-09-2557 ]แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ
  [ 03-09-2557 ]แนวทางการประเมินเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 03-09-2557 ]แบบรายงานสถานะการจัดส่งแบบรายงานการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) รูปเล่มรายงาน + CD 
  [ 03-09-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ในระบบข้อมูลกลาง info 
  [ 03-09-2557 ]ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน 
  [ 03-09-2557 ]การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
  [ 02-09-2557 ]ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557
  [ 02-09-2557 ]การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  [ 02-09-2557 ]ชะลอการแต่งตั้ง การโอน การย้าย ตลอดจนการดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอน 
  [ 01-09-2557 ]ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ 
  [ 01-09-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลกลาง หัวข้อ การบันทึกเว็ปไซต์ในระบบของ Info และผู้รับผิดชอบ ขอให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยเร่งด่วน 
  [ 01-09-2557 ]การรายงานผลการดำเนินการตามประกาศของ คสช. ฉบับที่ 104/2557 เรื่อง การกำกับการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้นำแบบรายงานมาในวันประชุมในวันที่ 2 ก.ย. 57  
  [ 29-08-2557 ]เชิญประชุมงานบริหารงานบุคคล 
  [ 29-08-2557 ]เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 
  [ 28-08-2557 ]การสำรวจข้อมูลผ้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  [ 27-08-2557 ]แบบสำรวจข้อมูลการขอรับเงินจัดสรรเพิ่มเติมจาก สถ. ของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น
  [ 25-08-2557 ]แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ประจำปี 2557 (แบบ ปผ. 1-3 ประเภททั่วไปและวิชาการ)
  [ 25-08-2557 ]การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 57)
  [ 22-08-2557 ]การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  [ 22-08-2557 ]การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสถาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)
  [ 22-08-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ SIS
  [ 22-08-2557 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 20-08-2557 ]แจ้งกำหนดการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  [ 20-08-2557 ]การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ ที่ผลิตในประเทศ 
  [ 20-08-2557 ]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านศาสนาศิลปและวัฒนธรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  [ 19-08-2557 ]การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  [ 19-08-2557 ]แจ้งผลการประเมิน บ.ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด
  [ 18-08-2557 ]รวบรวมรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อประเมินเลื่อนวิทยญานะระดับชำนาญการพิเศา และเชี่ยวชาญ
  [ 18-08-2557 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะจัดทำผลงานวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  [ 13-08-2557 ]เชิญประชุม จนท. ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 
  [ 08-08-2557 ]แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น 
  [ 08-08-2557 ]ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว/ปฐมนิเทศ 
  [ 08-08-2557 ]ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน 
  [ 08-08-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลกลาง หัวข้อ การบันทึกเว็ปไซต์ในระบบของ Info และผู้รับผิดชอบ ขอให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยเร่งด่วน 
  [ 08-08-2557 ]โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ"
  [ 08-08-2557 ]การจัดฝึกอบรมในระบบ e-plan ของเทศบาลตำบล กำหนดการเข้ารับการอบรมวันที่ 13-14 ส.ค. 57 
  [ 07-08-2557 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 06-08-2557 ]การจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 06-08-2557 ]การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
  [ 04-08-2557 ]ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน 
  [ 01-08-2557 ]ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ (ส่งข้อมูลภายในวันนี้ 1 ส.ค.57) 
  [ 30-07-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" 
  [ 30-07-2557 ]แบบสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
  [ 28-07-2557 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ
  [ 25-07-2557 ]การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557"
  [ 23-07-2557 ]ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาประจำปี 2557 
  [ 23-07-2557 ]การกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลรายบุคคลใหม่และกรณีที่มีเพิ่มขึ้น ของ ผดด. และพนักงานจ้าง 
  [ 21-07-2557 ]ขอให้ อปท. ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี หากมีกิจกรรม/งาน/โครงการในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ ขอให้ระบุ ต่อท้ายของส่วนราชการอื่น แล้วส่งข้อมูลกลับให้ สถจ.น่าน ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 21 ก.ค. 57 ก่อนเวลา 14.00 น.  
1 2
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  Powered by MediaCreativeCenter  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
   
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด