กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.198.14.214  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 25-08-2559 ]แบบรายงานสถานะการส่งแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561 (รุปเล่ม+CD+วันประกาศใช้) ข้อมูล ณ วันที่ 26/08/59 
  [ 25-08-2559 ]แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ100%" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 26/08/59 
  [ 25-08-2559 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือนกรกฎาคม 59) ข้อมูล ณ วันที่ 26/08/59 
  [ 25-08-2559 ]แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
  [ 25-08-2559 ]หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 25-08-2559 ]การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน
  [ 25-08-2559 ]การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
  [ 25-08-2559 ]ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย และชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  [ 23-08-2559 ]อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 
  [ 23-08-2559 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016) 
  [ 23-08-2559 ]การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 23-08-2559 ]ขอข้อมูลการจัดทำโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
  [ 22-08-2559 ]การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในกองการเจ้าหน้าที่ เมนูคัดเลือกข้าราชการ
  [ 22-08-2559 ]แนงทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 22-08-2559 ]ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
  [ 22-08-2559 ]รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  [ 22-08-2559 ]การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 22-08-2559 ]สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 19-08-2559 ]แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย
  [ 19-08-2559 ]หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
  [ 19-08-2559 ]แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
  [ 18-08-2559 ]ตรวจสอบฐานข้อมูลโรงเรียน O-NET
  [ 18-08-2559 ]การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 18-08-2559 ]การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
  [ 18-08-2559 ]คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณะสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2559
  [ 17-08-2559 ]แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด
  [ 17-08-2559 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี
  [ 15-08-2559 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ 2559 
  [ 15-08-2559 ]แจ้งการพิมพ์ชื่อรายการคลาดเคลื่อนเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  [ 15-08-2559 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมษร พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี งวดที่ 4 ครั้งที่ 2 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559) 
  [ 08-08-2559 ]การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 
  [ 08-08-2559 ]การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 
  [ 08-08-2559 ]ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน
  [ 08-08-2559 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ผู้ศุงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายาสัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
  [ 08-08-2559 ]การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน
  [ 08-08-2559 ]หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน
  [ 08-08-2559 ]แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  [ 08-08-2559 ]การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชชีพ ระดับเชี่ยวชาญ
  [ 08-08-2559 ]การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
  [ 08-08-2559 ]แนวทางการปรับปรุงตำแหฟน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
  [ 08-08-2559 ]ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย และชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  [ 08-08-2559 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  [ 05-08-2559 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม)
  [ 05-08-2559 ]รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป
  [ 05-08-2559 ]การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2559
  [ 03-08-2559 ]การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" 
  [ 03-08-2559 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  [ 02-08-2559 ]ขอความร่วมมือ อปท.ดำเนินการรายงาน แบบรายงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงานให้ สถ.จ.  
  [ 02-08-2559 ]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม 
  [ 02-08-2559 ]การสำรวจจำนวนนักสังคมสงเคราะห์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 02-08-2559 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.
  [ 29-07-2559 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยแบบบูรณาการในบริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา) ศพด.ของอปท.โดยเทียบเคียงมาตรฐาน ศพด. แห่งชาติ และระบบหลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา(กฏกระทรวงฯ8 ข้อ 8 ภารกิจ 33ประเด็น)เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
  [ 29-07-2559 ]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 
  [ 28-07-2559 ]การรายงานข้าราชการส่งนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีปบริบูรณ์ในีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 27-07-2559 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตฯภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
  [ 27-07-2559 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวการดำเนินงานการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
  [ 27-07-2559 ]ซักซ้อมแนวทางส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 27-07-2559 ]การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝั่งค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน
  [ 27-07-2559 ]โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
  [ 27-07-2559 ]การแต่งตั้งคระกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615