กระดานสนทนาทั้งหมด
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
     
 
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
 
 
  ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว...
 
หนังสือราชการ สถจ.
  [ 30-01-2558 ]แจ้ง อปท. (รายชื่อตามเอกสารที่แนบ) นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ในหัวข้อเงิน"อุดหนุนเฉพาะกิจปี 58"(ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ e-Plan) ภายวันนี้ 30/01/58 (มีผลต่อตัวชี้วัด) 
  [ 30-01-2558 ]แบบรายงานสถานะlสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระบบ e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/01/58) 
  [ 29-01-2558 ]แจ้งหัวหน้าส่วนการคลัง ทุก อปท. ประชุม ในวันที่ 3 ก.พ. 2558 (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 
  [ 29-01-2558 ]แจ้ง อปท. ส่งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้ควบคุมดูแล ในการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan (ส่งข้อมูลในจังหวัดทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 2 ก.พ. 58) 
  [ 29-01-2558 ]ประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อปท.
  [ 29-01-2558 ]เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฯ 
  [ 28-01-2558 ] แจ้ง อบจ. ทม.น่าน และ ทต.ในพื้นที่ จ.น่าน ส่งแบบตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน และ เทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดน่าน ส่งให้จังหวัดเป็น excel ทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันนี้ 28/01/58 (กรอกตามแบบในตาราง excel ที่แนบมานี้ ส่งกลับให้จังหวัดด้วยนะคะ) 
  [ 28-01-2558 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2558 ถึงขั้นตอน "ยืนยันแผน" (ข้อมูล ณ วันที่ 28/01/58) 
  [ 28-01-2558 ]การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของ อปท. ประจำปี 2557 (ส่งไฟล์เป็น Excel มาที่ E-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 28 ม.ค. 58) 
  [ 28-01-2558 ]แจ้งแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558[scan 2.xls][scan 3.xls][]
  [ 26-01-2558 ]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ประจำปี 2558
  [ 26-01-2558 ]ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้าง หรือบำรังรักษาถนนที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2559
  [ 26-01-2558 ]แบบรายงานสถานะการจัดส่งรายงานข้อมูลการกู้เงินและสภานะหนี้คงค้างของ อปท. ซึ่งกู้จากสถาบันการเงิน (ส่งจังหวัดภายในวันที่ 26/01/58) 
  [ 21-01-2558 ]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 3 (เดือน ก.พ. 2558) 
  [ 21-01-2558 ]เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 
  [ 19-01-2558 ]เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ประจำปี 2558 
  [ 13-01-2558 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี
  [ 13-01-2558 ]การพิจารณาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  [ 13-01-2558 ]เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
  [ 08-01-2558 ]ขอให้ อปท. ดำเนินการนำเข้าข้อมูล เงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ปี 2557 โดยเร่งด่วน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 58)  
  [ 08-01-2558 ]หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
  [ 08-01-2558 ]การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่ออคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 
  [ 07-01-2558 ]การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 
  [ 06-01-2558 ]การจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
  [ 06-01-2558 ]การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ์มาลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 สำรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
  [ 05-01-2558 ]การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พงศ. 2557 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป