กระดานสนทนาทั้งหมด
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
     
 
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
 
 
  ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว...
 
หนังสือราชการ สถจ.
  [ 31-10-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 57 
  [ 30-10-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 57 
  [ 30-10-2557 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100%" (ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/57) 
  [ 29-10-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 57 
  [ 28-10-2557 ]แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคลเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 57 
  [ 28-10-2557 ]แจ้ง อปท. รายงานผลการสำรวจฐานข้อมูล รายงานข้อมูลภายในวันที่ 28 ต.ค. 57 
  [ 28-10-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน 
  [ 27-10-2557 ]อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลสถิติการคลัง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 
  [ 22-10-2557 ]แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  [ 22-10-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลสถิติการคลัง 
  [ 21-10-2557 ]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  [ 21-10-2557 ]แบบฟอร์มเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2557 
  [ 20-10-2557 ]ให้ อปท.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งแบบตอบรับการอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ (อ้างถึงหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน0023.3/ว 1053) FAX ให้จังหวัดภายในวันนี้ (20/10/57) 
  [ 17-10-2557 ]ขอให้ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำรวจข้อมูลตามแบบรายงานฯ แล้วรายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. ด้วยคะ 
  [ 16-10-2557 ]การตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
  [ 16-10-2557 ]โครงการอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548 
  [ 16-10-2557 ]สำรจจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำด้วยไฟล์ Excel ชนิดอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 
  [ 15-10-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่กรอกข้อมูลสถิติการคลัง และยังไม่กรอกข้อมูล ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวด้วย 
  [ 14-10-2557 ]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  [ 14-10-2557 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 10-10-2557 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  [ 08-10-2557 ](วิทยุเชิญประชุม) เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เวลา 13.30 น.) 
  [ 08-10-2557 ]กรมทรัพยากรน้ำ ขอความร่วมมือ เทศบาล/อบต. จังหวัดน่าน กรอกข้อมูลความต้องการระบบประปาหมู่บ้าน (ภายในวันที่ 9 ต.ค.57) 
  [ 07-10-2557 ]แนวทางการเบิกกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 
  [ 07-10-2557 ]ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ป่น 
  [ 06-10-2557 ]แบบสอบถามข้อมูลพนักงานจ้าง 
  [ 06-10-2557 ]การกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่าน แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559  
  [ 06-10-2557 ]ขอให้ อปท. ดำเนินการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่าน แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559 ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ทาง e-mail. nanlocalnetwork@gmail.com 
  [ 03-10-2557 ]เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 
  [ 03-10-2557 ]ให้ อปท. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งแบบสอบถามข้อมูลพนักงานจ้าง (ภายในวันนี้ 3 ก.ย. 57)  
  [ 02-10-2557 ]การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [ 02-10-2557 ]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  [ 02-10-2557 ]แนวทางเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. 
  [ 01-10-2557 ]แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
  [ 01-10-2557 ]สำรวจข้อมูลการประกาศใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 01-10-2557 ]แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  [ 30-09-2557 ]ขอให้ อปท. ดำเนินการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่าน แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559 ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ทาง e-mail. nanlocalnetwork@gmail.com 
  [ 30-09-2557 ]ประชุมเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
  [ 30-09-2557 ]ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ภาคเหนือ
  [ 30-09-2557 ]แนวทางการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล กรณีมีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 30-09-2557 ]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
  [ 29-09-2557 ]วิทยุด่วนที่สุด แจ้งเจ้าหน้าที่งานบุคคลเข้าร่วมประชุม 
  [ 29-09-2557 ]โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 26-09-2557 ]รายงานประมาณการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรต่อเดือนของปีงบประมาณ 2558
  [ 26-09-2557 ]รายงานประมาณการงบประมาณเวงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรต่อเดือนของปีงบประมาณ 2558
  [ 26-09-2557 ]การรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  [ 26-09-2557 ]การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 26-09-2557 ]การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
  [ 25-09-2557 ]ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ป่น ตามโครงการ Young Leaders Program ประจำปี 2558
  [ 25-09-2557 ]การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
  [ 25-09-2557 ]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
  [ 24-09-2557 ]ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  [ 24-09-2557 ]ขอข้อมูลโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาและอาชีพของคนพิการ  
  [ 23-09-2557 ]การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
  [ 22-09-2557 ]มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  [ 22-09-2557 ]เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในวันพุธที่ 24 ก.ย. 57 
  [ 19-09-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลกลาง หัวข้อ การบันทึกเว็ปไซต์ในระบบของ Info และผู้รับผิดชอบ ขอให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยเร่งด่วน 
  [ 19-09-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ในระบบข้อมูลกลาง info 
  [ 18-09-2557 ]สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 17-09-2557 ]แบบรายงานข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ส่งวันที่ 17 ก.ย. 57 ภายในเวลา 15.30 น.  
1 2
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป