กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.87.147.184  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 25-05-2562 ]แจ้งให้ ผอ.กองช่าง ทุก อปท. เข้าร่วมประชุม 
  [ 24-05-2562 ]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้อราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  [ 24-05-2562 ]กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 
  [ 24-05-2562 ]ประชาสัมพันธ์เปิดอบรมหลักสูตร"สื่อมวลชนสัมพันธ์" รุ่นที่ 45 
  [ 24-05-2562 ]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน"
  [ 24-05-2562 ]แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ของเดือนเมษายน 
  [ 24-05-2562 ]การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน) 
  [ 24-05-2562 ]ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน
  [ 24-05-2562 ]แจ้งยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน ระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [ 24-05-2562 ]แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในระบบ INFO อัพเดทข้อมูลล่าสุด 
  [ 23-05-2562 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
  [ 23-05-2562 ]แจ้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ"งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง" 
  [ 23-05-2562 ]การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.ปัว และ อ.แม่จริม 
  [ 22-05-2562 ]การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  [ 22-05-2562 ]ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)
  [ 22-05-2562 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก 
  [ 22-05-2562 ]การเชื่อโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  [ 22-05-2562 ]แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สัดกัด อปท. (แจ้ง อำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) 
  [ 22-05-2562 ]การจัดฝึกอบรม"การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่"
  [ 22-05-2562 ]โครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
  [ 22-05-2562 ]การประชุมสัมมนาชี้แจ้งการใช้หลักสูตร รักษ์ป่าน่าน เพื่อการขยายผลตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน
  [ 22-05-2562 ]เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน[doc220190521232235.xlsx
  [ 21-05-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2562) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 21-05-2562 ]แจ้ง ทต.เชียงกลาง รายงานผลดำเนินการ"ตำบลต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (GROUNDWATER BANK)" 
  [ 17-05-2562 ]แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  [ 17-05-2562 ]แจ้งการแก้ไขแบบตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 
  [ 17-05-2562 ]การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ของ อปท. 
  [ 17-05-2562 ]เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร"ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งอำเภอนาน้อย
  [ 17-05-2562 ]เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ คร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวรี[doc220190520213322.xlsx
  [ 17-05-2562 ]แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนถิ่น และบรรจุแต่ตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานนุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน
  [ 16-05-2562 ]แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) 
  [ 16-05-2562 ]การสำรวจข้อมูลรายได้ของ อปท.
  [ 16-05-2562 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้ง ทม.น่าน
  [ 16-05-2562 ]แจ้งการจัดสรรสิทะิการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ 1,3และ6 
  [ 15-05-2562 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  [ 15-05-2562 ]การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  [ 15-05-2562 ]การตรวจสอบการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
  [ 15-05-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตร  
  [ 15-05-2562 ]การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาส่วนตำบล
  [ 15-05-2562 ]แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 (รอบที่ 2) จัดสรรงวดเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 
  [ 14-05-2562 ]แจ้ง อปท. คัดเลือกลูกเสือ/เนตรนารี จำนวน 4 หมู่ ของโรงเรียนในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการจัดงานชุมนุนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้ง 6 พ.ศ.2562 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน ทม.น่าน) 
  [ 14-05-2562 ]แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก[doc220190514012551.xlsx
  [ 14-05-2562 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
  [ 14-05-2562 ]แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  [ 14-05-2562 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรมแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แจ้งสถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ทุ่งช้าง และสถอ.เชียงกลาง) 
  [ 14-05-2562 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562
  [ 14-05-2562 ]งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
  [ 14-05-2562 ]การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567) 
  [ 13-05-2562 ]ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2562 แจ้ง ทม.น่าน
  [ 13-05-2562 ]เชิญประชุมคณะทำงานกลุ่ม Clusters เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มที่ 3 
  [ 13-05-2562 ]แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 13-05-2562 ]ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)
  [ 13-05-2562 ]โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาแมนดาริน (จีนกลาง) สำหรับเด็กปฐมวัย (สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น)
  [ 13-05-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  [ 13-05-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิะานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  [ 13-05-2562 ]การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 13-05-2562 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนมิถุนายน) ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และจำนวน 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน) ของจังหวัดสิงห์บุรี 
  [ 10-05-2562 ]แจ้งจัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น
  [ 10-05-2562 ]ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่วยตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  [ 10-05-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เรื่องหลักสูตรกฏหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615