กระดานสนทนาทั้งหมด
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
     
 
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
 
 
  ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว...
 
หนังสือราชการ สถจ.
  [ 07-07-2558 ]เลื่อนประชุมระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือประชาชน ผ่านระบบ VDO Conference 
  [ 07-07-2558 ]การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  [ 07-07-2558 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 58 
  [ 06-07-2558 ]จัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  [ 06-07-2558 ]การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  [ 06-07-2558 ]การดำเนินการตามมติคระกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3)
  [ 06-07-2558 ]การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ 
  [ 03-07-2558 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี
  [ 03-07-2558 ]แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้แต่ละ อปท. กรอกแบบฟอร์มการรายงานส่งกลับมาที่ nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 07/07/58 
  [ 02-07-2558 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) 
  [ 02-07-2558 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) 
  [ 02-07-2558 ]ขอขยายระยะเวลาส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมดครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
  [ 02-07-2558 ]การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2558 
  [ 02-07-2558 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือน เม.ย. 58 และ พ.ค. 58) ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/58 
  [ 01-07-2558 ]คู่มือและแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ประจำปี 2558 
  [ 01-07-2558 ]แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. 
  [ 01-07-2558 ]เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานเพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล จาก 4 ปี เป็น 3 ปี
  [ 01-07-2558 ]แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ
  [ 30-06-2558 ]แบบรายงานสถานะการทำงานของแต่ละ อปท. จ.น่านปี 2558 ในระบบ e-Plan ถึงขั้นตอนการเบิกจ่าย ข้อมูล ณวันที่ 30 ก.ค.58 
  [ 29-06-2558 ]ซักซ้อมการเสนอเรื่องให้ ก.ท.จ.น่าน หรือ ก.อบต. จังหวัดน่าน พิจารณา
  [ 26-06-2558 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558
  [ 26-06-2558 ]โครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน
  [ 25-06-2558 ]ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
  [ 25-06-2558 ]การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์กำหนด" 
  [ 25-06-2558 ]การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (Organizer) จัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ 
  [ 25-06-2558 ]โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"
  [ 25-06-2558 ]การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่าง อปท. ประจำปี 2558
  [ 24-06-2558 ]เข้าร่วมประชุมงานบุคคล ในวันพุธ ที่ 1 ก.ค. 58 
  [ 24-06-2558 ]การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 
  [ 24-06-2558 ]ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
  [ 24-06-2558 ]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ประจำปี 2558
  [ 23-06-2558 ]ประชาสัมพันธ์โครงการ "มาร์ชชิ่งความดี"
  [ 23-06-2558 ]การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2558) 
  [ 23-06-2558 ]การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
  [ 23-06-2558 ]ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อระบบประเมินคุณภาพ
  [ 23-06-2558 ]แจ้งเลื่อนโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. ประจำปี 2558 (ทม.น่าน/ทต.นาน้อย) 
  [ 23-06-2558 ]การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. 
  [ 23-06-2558 ]แจ้งการปรับเกลี่ยเงินงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ 
  [ 22-06-2558 ]หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ
  [ 18-06-2558 ]ข้อเสนอมาตรการในการคัดเลือกรถโดยสารทัสนาจรที่ปลอดภัยสำหรับศึกษาดูงาน
  [ 18-06-2558 ]ขอให้ อปท. รายงานอัตราเงินเดือนพนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก อปท. ให้จังหวัดภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
  [ 18-06-2558 ]แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี
  [ 16-06-2558 ]แจ้งเตือนการเปิดอ่านไฟล์ที่แนบมากับจดอิเล็กทรอนิกส์
  [ 16-06-2558 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 16-06-2558 ]วิทยุเชิญประชุม เกี่ยวกับการศึกษา ในวันที่ 17 มิ.ย. 58 
  [ 09-06-2558 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 09-06-2558 ]กาารอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
  [ 09-06-2558 ]การจัดทำประกาศเก่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป