กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  100.26.182.28  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 19-09-2562 ]แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  [ 19-09-2562 ]ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
  [ 19-09-2562 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562
  [ 19-09-2562 ]การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น
  [ 18-09-2562 ]การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
  [ 18-09-2562 ]แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 
  [ 18-09-2562 ]แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน) 
  [ 17-09-2562 ]การดำเนินงานแผนงานขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ (แจ้ง อบจ.น่าน) 
  [ 17-09-2562 ]ซักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 17-09-2562 ]ซักซ้อมการมอบอำนาจ"เจ้าท่า"ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ 
  [ 17-09-2562 ]ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอท่าวังผา
  [ 17-09-2562 ]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  [ 17-09-2562 ]แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเาก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 
  [ 17-09-2562 ]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  [ 17-09-2562 ]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  [ 16-09-2562 ]หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) 
  [ 16-09-2562 ]เปิดการอบรมหลักสูตร"นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 76" 
  [ 16-09-2562 ]ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 (แจ้ง อ.เมืองน่าน) 
  [ 16-09-2562 ]แจ้งขอให้ อปท. นำเงินเหลือจ่ายส่งคืน ที่ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
  [ 16-09-2562 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  [ 16-09-2562 ]แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. และการรายงานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเองและยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนตามรอบระยะเวลา 
  [ 13-09-2562 ]การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
  [ 13-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก 
  [ 13-09-2562 ]ประชาสัมพันธ์การปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน กรณีพิเศษ
  [ 13-09-2562 ]การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนังงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 13-09-2562 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  [ 13-09-2562 ]การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย 
  [ 13-09-2562 ]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) 
  [ 13-09-2562 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 13-09-2562 ]ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเคครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562
  [ 13-09-2562 ]การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฏหมายกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2562 
  [ 13-09-2562 ]แจ้งรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 
  [ 12-09-2562 ]ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
  [ 11-09-2562 ]แจ้ง นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ"ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน" (แจ้งเพิ่มเติม)[doc320190911020420.pdf
  [ 11-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ"ชิมช้อปใช้" 
  [ 11-09-2562 ]ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงิดชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) กรณี งานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพา 
  [ 11-09-2562 ]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562
  [ 11-09-2562 ]แจ้ง นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ"ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน" 
  [ 10-09-2562 ]งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
  [ 10-09-2562 ]แจ้งการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยแบบบูรณาการตามโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชนุเคราะห์ฯ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)
  [ 10-09-2562 ]การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 10-09-2562 ]การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.แม่จริม และ อ.นาน้อย) 
  [ 10-09-2562 ]กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงสั่งทะเทือนของแผ่นดินไหว (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 09-09-2562 ]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)
  [ 09-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศ
  [ 09-09-2562 ]ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง
  [ 09-09-2562 ]แจ้งประชาสัมพันธ์จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0
  [ 09-09-2562 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ ทม.น่าน 
  [ 09-09-2562 ]เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
  [ 09-09-2562 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2563
  [ 09-09-2562 ]แจ้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานครู เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนหรือพัมนาด้านการศึกษา
  [ 09-09-2562 ]โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการเล่นว่าวไทย เพื่อรักษาศิลปะและภูมิปัญยาท้องถิ่น ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อบจ.น่าน) 
  [ 09-09-2562 ]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
  [ 06-09-2562 ]รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[doc220190906024719.xls
  [ 06-09-2562 ]แจ้งให้ อปท.ดำเนินการตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 
  [ 06-09-2562 ]ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 05-09-2562 ]การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  [ 05-09-2562 ]สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 04-09-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 (เดือนกันยายน 2562 )  
  [ 04-09-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (เดือนกันยายน 2562) 
1 2 3
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615