กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.198.176.157  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 26-04-2560 ]ประสาน อปท. เรื่อง"โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ส่งรายชื่อและชำระค่าลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 28 เม.ย. 60 นี้ (ที่ สถจ.น่าน)  
  [ 26-04-2560 ] รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 
  [ 26-04-2560 ] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 60 
  [ 26-04-2560 ]แจ้งประสาน อปท. เกี่ยวกับ"โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ อปท." กำหนดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งจ่ายเงินลงทะเบียนถึงวันที่ 28 เม.ย. 60 นี้[doc220170425204035.pdf
  [ 26-04-2560 ]แจ้งเร่งรัดการนำข้อมูลเข้าระบบ E-PLAN ถึงขั้นตอน "ลงนามสัญญา" ปีงบฯ 2560 (รายชื่อ อปท. 3 แห่ง ที่ยังนำข้อมูลเข้าระบบไม่ถึงขั้นตอนลงนามสัญญา) 
  [ 26-04-2560 ]ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์
  [ 25-04-2560 ]โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  [ 25-04-2560 ] รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ INFO 
  [ 24-04-2560 ]ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) และข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด[doc220170424194851.xlsx]
  [ 24-04-2560 ]เปลี่ยนแปลงระยะเวลา และรูปแบบ (ข้อ6 ข้อ7)การบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 (ระบบINFO) 
  [ 24-04-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา 
  [ 24-04-2560 ]เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 60 
  [ 24-04-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซท้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-30
  [ 24-04-2560 ]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  [ 21-04-2560 ]การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  [ 21-04-2560 ]แจ้งประสาน อปท. เกี่ยวกับ"โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ อปท." กำหนดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งจ่ายเงินลงทะเบียนถึงวันที่ 28 เม.ย. 60 นี้ 
  [ 21-04-2560 ]แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท. (พ.ศ.2561 -2564) //รูปเล่ม+CD ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/60 
  [ 20-04-2560 ]การตรวจสอบแบบคำขอใช้โปรแกรมภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ltax 3000) และการดาวน์โหลดโปรแกรมฯ ตัวใหม่
  [ 20-04-2560 ]รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 60 
  [ 20-04-2560 ]เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 60 
  [ 18-04-2560 ]การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 18-04-2560 ]รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ info  
  [ 18-04-2560 ]เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 
  [ 18-04-2560 ]ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
  [ 18-04-2560 ]แจ้งเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) งวดที่ 2  
  [ 12-04-2560 ]ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 12-04-2560 ]การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 
  [ 11-04-2560 ]การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพื่อสนับสนุนวัด 
  [ 11-04-2560 ]สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระยยข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (school information system : sis)
  [ 11-04-2560 ]ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference : tor) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห๋ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment :ita) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดน่าน
  [ 11-04-2560 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานใช้ชีวิตประจำวัน 
  [ 11-04-2560 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS
  [ 11-04-2560 ]การจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  [ 11-04-2560 ]โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
  [ 10-04-2560 ]ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  [ 10-04-2560 ]การรณรงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
  [ 10-04-2560 ]ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2560
  [ 07-04-2560 ]แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 07-04-2560 ]โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 07-04-2560 ]ประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบแห่งความดี
  [ 05-04-2560 ]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4
  [ 05-04-2560 ]แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 05-04-2560 ]แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) ถึงขั้นตอน "อนุมัติแผนฯ" ปีงบฯ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 05/04/60) 
  [ 05-04-2560 ]การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
  [ 05-04-2560 ]โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 (Head Heart Hand Health) 
  [ 04-04-2560 ]บัญชีราคามาตราฐานคุรุภัณฑ์
  [ 03-04-2560 ]การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
  [ 03-04-2560 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
  [ 03-04-2560 ]เร่งรัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
  [ 03-04-2560 ]การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  [ 03-04-2560 ]ขอความอนุเคราะหืสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
  [ 03-04-2560 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราน ปี 2560[doc220170403004511.doc
  [ 03-04-2560 ]การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
  [ 31-03-2560 ]ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2560 
  [ 31-03-2560 ]โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 30-03-2560 ]แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 60) 
  [ 30-03-2560 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเม.ย.-มิ.ย.60) 
  [ 30-03-2560 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 เดือน (เดือนเม.ย.-มิ.ย. 60) 
  [ 30-03-2560 ]การแจกจ่ายหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558
  [ 30-03-2560 ]แผนการพัฒนาสังคมจังหวัด ประจำปี 2560
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615