กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.167.135.61  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 27-03-2560 ]แบบรายงานการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มี.ค. 60 (UP DATE อปท. 2 แห่ง ไม่ดำเนินการ) 
  [ 26-03-2560 ]ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
  [ 26-03-2560 ]การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2559 
  [ 26-03-2560 ]โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็และเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง
  [ 24-03-2560 ]การดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) 
  [ 23-03-2560 ]เชิญประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 
  [ 23-03-2560 ]แจ้ง อปท. ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มี.ค. 60[doc220170323192732.pdf
  [ 23-03-2560 ]ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าะรรมเนียม 
  [ 23-03-2560 ]ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
  [ 23-03-2560 ]โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 
  [ 22-03-2560 ]การให้สัมปทานโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ภาคเอกชน
  [ 22-03-2560 ]ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560[doc220170322020119.rar
  [ 22-03-2560 ]การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
  [ 22-03-2560 ]ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 22-03-2560 ]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "suandusit kids books award 2017"
  [ 22-03-2560 ]เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 60 
  [ 21-03-2560 ]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2
  [ 21-03-2560 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560
  [ 21-03-2560 ]ประกาศผลการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559 
  [ 21-03-2560 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับศึกษาหลักสูตรการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง (กฌส.) รุ่นที่ 1
  [ 21-03-2560 ]โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเสริมสร้างศักยะภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมทักาะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 21-03-2560 ]ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัรและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา
  [ 21-03-2560 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560
  [ 20-03-2560 ]ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย 
  [ 20-03-2560 ]หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 20-03-2560 ]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 
  [ 20-03-2560 ]กลุ่มไลน์ ita
  [ 15-03-2560 ]เชิญประชุมการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2560 
  [ 15-03-2560 ]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2560 (สำหรับ สถจ.และ สถอ. 
  [ 15-03-2560 ]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2560 ( สำหรับ อปท. ) 
  [ 15-03-2560 ]ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน
  [ 14-03-2560 ]การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
  [ 14-03-2560 ]ประชาสัมพันธ์ครุวิทยาศาสตรืดีเด่น
  [ 14-03-2560 ]ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  [ 14-03-2560 ]แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
  [ 14-03-2560 ]การจัดทำข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 
  [ 14-03-2560 ]ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และผลการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการปีการศึกาา 2559 และแจ้งกำหนดการเข้ารับรางวัล 
  [ 14-03-2560 ]ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2560
  [ 14-03-2560 ]การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  [ 14-03-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
  [ 14-03-2560 ]แจ้ง จนท.ที่รับผิดชอบการกรอกระบบ e-Plan แอดเข้ากลุ่มไลน์ใหม่ด้วยคะ  
  [ 13-03-2560 ]ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยเรื่องการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2560 
  [ 13-03-2560 ]แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องเพื่อเสนอที่ประชุม ก.ท.จ. น่าน พิจารณา
  [ 13-03-2560 ]โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (best practices)
  [ 13-03-2560 ]พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  [ 13-03-2560 ]ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
  [ 13-03-2560 ]การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
  [ 13-03-2560 ]การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
  [ 13-03-2560 ]การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553[doc220170312213501.xls]
  [ 13-03-2560 ]การปฏิบัตืตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560
  [ 13-03-2560 ]การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 09-03-2560 ]หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ 
  [ 09-03-2560 ]เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมุลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 
  [ 09-03-2560 ]การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่
  [ 09-03-2560 ]เชิญประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
  [ 09-03-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 09-03-2560 ]การรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท. 
  [ 09-03-2560 ]โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (local integrity and transparency)
  [ 09-03-2560 ]การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พ.ศ. 2559 
  [ 09-03-2560 ]การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615