กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.167.65.247  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 29-09-2559 ]แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปกิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 29-09-2559 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 29-09-2559 ]การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F
  [ 29-09-2559 ]แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พงศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ที่เหลือจ่าย
  [ 29-09-2559 ]เชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ 
  [ 28-09-2559 ]อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 59) 
  [ 28-09-2559 ]เชิญประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.  
  [ 28-09-2559 ]แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  [ 28-09-2559 ]Thailand Local Local Government Summit 2016 
  [ 28-09-2559 ]เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติแผนสามปี 2560 - 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถึงขั้นตอนของการอนุมัติแผน  
  [ 28-09-2559 ]ซักซ้อมการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อส่วนราชการ และอักษรย่อของส่วนราชการให้ อปท.ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
  [ 28-09-2559 ]บัญชีรายชืข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
  [ 28-09-2559 ]ทอดกฐินสมัคคี 
  [ 27-09-2559 ]เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติแผนสามปี 2560 - 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถึงขั้นตอนของการอนุมัติแผน 
  [ 27-09-2559 ]โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[doc220160927233303.xls
  [ 27-09-2559 ]เร่งรัด อปท. นำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ100%" ปีงบประมาณ 2559 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 (ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/59) 
  [ 27-09-2559 ] อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 59) 
  [ 26-09-2559 ]อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 59) 
  [ 26-09-2559 ]แบบรายงานสถานะการจัดส่ง "แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)" ข้อมูล ณ วันที่ 26/09/59 
  [ 25-09-2559 ]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 23-09-2559 ]ออกติดตาม และตรวจแนะนำการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 23-09-2559 ]ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  [ 23-09-2559 ]การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  [ 23-09-2559 ]อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 59) 
  [ 23-09-2559 ]การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2561 (เฉพาะงบลงทุน)[doc220160923023145.xls]
  [ 23-09-2559 ]การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 
  [ 22-09-2559 ]แผนปฏิบัติการทางดิจิทัล 3 ปี 2559-2561
  [ 22-09-2559 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือนสิงหาคม 59) ข้อมูล ณ วันที่ 22/09/59 
  [ 22-09-2559 ]การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย องคืการบริหารส่วนตำบลโป่งผา อละองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
  [ 22-09-2559 ]รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 22-09-2559 ]โครงการติดตามแลประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[doc220160922025137.xls
  [ 21-09-2559 ]การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 
  [ 21-09-2559 ]การคัดเลือกกรรมการผูู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
  [ 21-09-2559 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก ไอโอดีน
  [ 21-09-2559 ]อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 21ก.ย. 59)  
  [ 20-09-2559 ]การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่น (e_LASS) ประจำปี 2560[doc220160920001851.xls]
  [ 19-09-2559 ]ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้
  [ 19-09-2559 ]การสำรวจภาระค่ากระสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้่างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 19-09-2559 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 19-09-2559 ]การเลือ่นเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)[doc220160919210500.doc]
  [ 19-09-2559 ]โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" 
  [ 19-09-2559 ]อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 59) 
  [ 19-09-2559 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
  [ 19-09-2559 ]การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ 2559 
  [ 19-09-2559 ]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหอพัก
  [ 19-09-2559 ]แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ 
  [ 19-09-2559 ]การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
  [ 19-09-2559 ]การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ 
  [ 18-09-2559 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 กันยายน 2559
  [ 16-09-2559 ]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559 
  [ 15-09-2559 ] อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 59)  
  [ 15-09-2559 ]แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 
  [ 15-09-2559 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี
  [ 14-09-2559 ]การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [ 14-09-2559 ]อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 59) 
  [ 13-09-2559 ]อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง 
  [ 13-09-2559 ]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
  [ 12-09-2559 ]แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดและอำเภอ
  [ 12-09-2559 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  [ 12-09-2559 ]การสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Observation Surver : LOS) ในระบบ e-plan 
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615