ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
   54.81.75.69  
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 01-08-2557 ]แบบรายงานสถานะการจัดส่งแบบรายงานการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) รูปเล่มรายงาน + CD 
  [ 01-08-2557 ]ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ (ส่งข้อมูลภายในวันนี้ 1 ส.ค.57) 
  [ 30-07-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง" 
  [ 30-07-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" 
  [ 30-07-2557 ]แบบสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
  [ 29-07-2557 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "เบิกจ่ายแล้ว" (ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/57) 
  [ 28-07-2557 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ
  [ 25-07-2557 ]การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557"
  [ 23-07-2557 ]ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาประจำปี 2557 
  [ 23-07-2557 ]การกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลรายบุคคลใหม่และกรณีที่มีเพิ่มขึ้น ของ ผดด. และพนักงานจ้าง 
  [ 21-07-2557 ]ขอให้ อปท. ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี หากมีกิจกรรม/งาน/โครงการในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ ขอให้ระบุ ต่อท้ายของส่วนราชการอื่น แล้วส่งข้อมูลกลับให้ สถจ.น่าน ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 21 ก.ค. 57 ก่อนเวลา 14.00 น.  
  [ 21-07-2557 ]โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ่ายเงินลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้าย) 
  [ 21-07-2557 ]แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ
  [ 21-07-2557 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ
  [ 21-07-2557 ]การขอให้บัญชีสอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [ 21-07-2557 ]สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการาสอบแข่งขันแทน
  [ 18-07-2557 ]มคิการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557
  [ 17-07-2557 ]วิทยุ การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
  [ 17-07-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  [ 17-07-2557 ]ให้ อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งโครงการฯ(ถนนถ่ายโอน) ให้จัดส่งโครงการฯ (พร้อมแบบตรวจที่มีลายเซ็นวิศวะ) ให้จังหวัดจำนวน ๓ ชุด และ ส่งสรุปงบหน้าทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com 
  [ 17-07-2557 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส่งภายในวันที่ 18 ก.ค. 57) 
  [ 17-07-2557 ]รายงานข้อมูล การสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แก่โรงเรียน/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  [ 16-07-2557 ]การบันทึกเว็บไซต์ อปท. และ ผู้ดูแลระบบ INFO
  [ 15-07-2557 ]แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
  [ 10-07-2557 ]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 
  [ 10-07-2557 ]การเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  [ 09-07-2557 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 
  [ 09-07-2557 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 
  [ 09-07-2557 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 
  [ 08-07-2557 ]แจ้งเลื่อนการประชุมงานบริหารงานบุคคลของ อปท.  
  [ 08-07-2557 ]แจ้งเพื่อทราบ 
  [ 07-07-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 03-07-2557 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นฯ
  [ 03-07-2557 ]แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 ก.ค. 57
  [ 03-07-2557 ]การสำรวจข้อมูลเรือของ อปท. หาก อปท. ไหนไม่จัดส่ง จังหวัดถือว่า อปท. ดังกล่าวไม่มีเรือ  
  [ 02-07-2557 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 
  [ 02-07-2557 ]การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  [ 01-07-2557 ]การสำรวจข้อมูลเรือของ อปท. ส่งภายในวันที่ 2 ก.ค. 57 
  [ 26-06-2557 ]การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  [ 26-06-2557 ]การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  [ 26-06-2557 ]โครงการฝึกกอบรมแผนอัตรากำลังบุคลากรขององค์กรปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
  [ 23-06-2557 ]รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการบรรจุและคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก 
  [ 20-06-2557 ] การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557 
  [ 19-06-2557 ]รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาด้านอาชีพอย่างยั่งยืน 
  [ 19-06-2557 ]รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการบรรจุและคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก 
  [ 19-06-2557 ]ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2558
  [ 19-06-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญยัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  [ 17-06-2557 ]โครงการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 2557 
  [ 17-06-2557 ]แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ
  [ 16-06-2557 ]แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ 
  [ 16-06-2557 ]การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อปท. กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา 
  [ 13-06-2557 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ
  [ 13-06-2557 ]ขอเลื่อนการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  [ 11-06-2557 ]แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ 
  [ 11-06-2557 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ครูผู้ดูแลเด็กบรรจุรุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 
  [ 11-06-2557 ]การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
  [ 05-06-2557 ]แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ 
  [ 03-06-2557 ]แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ 
  [ 02-06-2557 ]สำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  [ 29-05-2557 ]วิทยุด่วนที่สุด แจ้ง อปท. เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  Powered by MediaCreativeCenter  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
   
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด