กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.227.56.138  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 25-11-2558 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 ในระบบ E-Plan (ประจำเดือน ต.ค. 58) ข้อมูล ณ วันที่ 25/11/58 
  [ 25-11-2558 ]แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การยืนยันแผน" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 25/11/58 
  [ 25-11-2558 ] รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  
  [ 25-11-2558 ]ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมุลทะเบียนราษฎร์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 25-11-2558 ]ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ" 
  [ 25-11-2558 ]โครงการหอบรัก มาห่มป่า 
  [ 25-11-2558 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร "โตไปไม่โกง" (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 25-11-2558 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 24-11-2558 ]แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ - ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์
  [ 24-11-2558 ]การายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุยาตของทางราชการ พ.ศ. 255 ในส่วนของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 23-11-2558 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และกิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 
  [ 23-11-2558 ]ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น
  [ 23-11-2558 ]ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.
  [ 20-11-2558 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 
  [ 20-11-2558 ]การรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59
  [ 20-11-2558 ]สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
  [ 20-11-2558 ]การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น 
  [ 19-11-2558 ]การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์
  [ 18-11-2558 ]โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559
  [ 18-11-2558 ]การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศ฿กษา และผู้อำนวยการสำนัก/เขต
  [ 18-11-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และรายการก่อสร้างลานกีฬา
  [ 18-11-2558 ]สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง[doc220151118031257.xls
  [ 17-11-2558 ]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
  [ 17-11-2558 ]การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) 
  [ 17-11-2558 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
  [ 17-11-2558 ]การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็ก
  [ 16-11-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 58)
  [ 16-11-2558 ]โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ครูผู้ช่วย และผู้ช่วยครูผู้ดูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558
  [ 16-11-2558 ]การแก้ไขรายละเอียดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 16-11-2558 ]แจ้งการจัดสรรงบเงิดอุดหนุนทั่วไปการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 16-11-2558 ]การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดพื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ และส่งเสีิมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 
  [ 16-11-2558 ]การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 
  [ 13-11-2558 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  
  [ 13-11-2558 ]การประกาศหลักเกณฑ์แะเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 13-11-2558 ]แจ้งบุคลากรชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการอนุกรรมการฯ
  [ 12-11-2558 ]การจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เทศบาล 
  [ 12-11-2558 ]หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2559 
  [ 12-11-2558 ]ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา)" 
  [ 12-11-2558 ]ให้ อปท. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความต้องการครู ส่งให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 58 
  [ 12-11-2558 ]รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดน่าน
  [ 12-11-2558 ]การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 12-11-2558 ]การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
  [ 12-11-2558 ]การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 11-11-2558 ] รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. ข้ัอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
  [ 11-11-2558 ]ขอเชิญประชุมคณะทำงานและคณะประชาสัมพันธ์ "ทีมน่านป่า" 
  [ 11-11-2558 ]การมีผลบังคับใช้การลงทุน และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐอินเดีย
  [ 10-11-2558 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. ข้ัอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
  [ 10-11-2558 ]ขอความอนุเคราะห์สื่อด้านเอกลักษณ์ของชาติ 
  [ 10-11-2558 ]การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 10-11-2558 ]การกำหนดหลักเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ 
  [ 10-11-2558 ]ขอให้ อปท. มีความรอบคอบในการจัดทำโครงการฯ
  [ 09-11-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1
  [ 09-11-2558 ]กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  [ 09-11-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
  [ 09-11-2558 ]แจ้งกำหนการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 09-11-2558 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี
  [ 09-11-2558 ]การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 
  [ 06-11-2558 ]การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำ 2559 
  [ 06-11-2558 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดเหนุน โครงการสร้างผลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 58) 
  [ 06-11-2558 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 58) 
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615