กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.166.152.111  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 23-08-2560 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 6 1 ก.ค. -31 ก.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 60 
  [ 23-08-2560 ]ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 60 
  [ 23-08-2560 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ 
  [ 23-08-2560 ]แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด 
  [ 23-08-2560 ] เร่งรัด อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (จำนวน 7 แห่ง) เร่งรัดการบันทึกข้อมูลขยะ มฝ. 2 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ก.ค. 60 
  [ 22-08-2560 ]การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 "วังจันทน์เกมส์ 2017"
  [ 22-08-2560 ]การดำเนินงาน "โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผูป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ"
  [ 22-08-2560 ]การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากบ ประจำปี พ.ศ. 2561
  [ 22-08-2560 ]โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัด อปท. ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม 
  [ 22-08-2560 ]การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  [ 22-08-2560 ]ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[doc220170821204909.doc
  [ 22-08-2560 ]การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 21-08-2560 ]ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 1 เชียงใหม่
  [ 21-08-2560 ]การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) 
  [ 21-08-2560 ]แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS 
  [ 21-08-2560 ]การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ 
  [ 21-08-2560 ]เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 22 ส.ค. 60 เวลา 13.00 น. 
  [ 20-08-2560 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 18-08-2560 ]การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  [ 18-08-2560 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่จัดส่งรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน 
  [ 18-08-2560 ]ข้อซักถามของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค 
  [ 18-08-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 18-08-2560 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 18-08-2560 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนงานดครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 18-08-2560 ]แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local performance assessment : lpa) ประจำปี 2560[doc220170818001643.xls][doc320170818001643.xls][doc420170818001643.xls][doc520170818001643.xls][doc620170818001643.xls]
  [ 17-08-2560 ]การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  [ 17-08-2560 ]การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 16-08-2560 ]การชำระค้าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 15-08-2560 ]ซักซ้อมแนวทางในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  [ 15-08-2560 ]การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงทอ้งถิ่นนำร่อง ปี พ.ศ. 2559 การประชุมวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
  [ 15-08-2560 ]ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  [ 11-08-2560 ]โครงการตรวจนิเทศงานและติดตามงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
  [ 11-08-2560 ]คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  [ 10-08-2560 ]การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 h (head heart hand health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย
  [ 10-08-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา[doc220170814232137.xlsx
  [ 10-08-2560 ]โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบปิดทองหลังพระฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 10-08-2560 ]โครงการ [doc220170809234913.rar]
  [ 09-08-2560 ]สื่อความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า 4 ภาษา 
  [ 09-08-2560 ]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560 
  [ 09-08-2560 ]ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปณกิจสงเคราะห์ระดับต้น
  [ 09-08-2560 ]การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล 
  [ 09-08-2560 ]การนำเข้าข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info) ข้อให้นำเข้าข้อมูลงวดที่ 3 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นระบบจะปิดการนำเข้าข้อมูล 
  [ 08-08-2560 ]โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแจ้งจัดสรรค่าใช้จ่ายโครงการฯ 
  [ 08-08-2560 ]การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
  [ 08-08-2560 ]โครงการอบรมพัฒนาศักยาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
  [ 08-08-2560 ]การดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
  [ 07-08-2560 ]การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ที่ผิดพลาดในรายงานเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อปท. ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  [ 07-08-2560 ]แก้ไขแบบตรวจสอบข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
  [ 07-08-2560 ]แบบรายงานการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี" ปีงบฯ 2561 /ข้อมูล ณ วันที่ 07/08/60 
  [ 07-08-2560 ]ขอความอนุเคราะห์กำชับสถานศึกษาให้เฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยง 
  [ 07-08-2560 ]แนวทางการจัดทำสัญญาจ้าง เงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหนือจำเป็น เพื่อไปดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching fund) อำเภอนาน้อย ภูเพียง ท่าวังผา บ้านหลวง นาหมื่น และอำเภอสันติสุข
  [ 07-08-2560 ]ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560
  [ 04-08-2560 ]โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560 
  [ 04-08-2560 ]ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 03-08-2560 ]หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  [ 03-08-2560 ]กิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา อบต. 
  [ 03-08-2560 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560
  [ 03-08-2560 ]ตรวจสอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี [doc220170803021646.xls
  [ 03-08-2560 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2560
  [ 03-08-2560 ]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[doc220170803014326.doc]
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615