กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.163.149.151  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 16-01-2560 ]โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) 
  [ 13-01-2560 ]แบบสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ[doc220170113010444.xls][doc320170113010444.xls][doc420170113010444.xls]
  [ 13-01-2560 ]การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศุนญ์บาท
  [ 13-01-2560 ]การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management For Local Deveopment : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[doc220170112231004.rar]
  [ 13-01-2560 ]ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครุประจำการ ประจำปี 2560 
  [ 13-01-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2017
  [ 13-01-2560 ]แจ้งเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 
  [ 13-01-2560 ]ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าน Thai Rabies Net 
  [ 13-01-2560 ]แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 13/01/60) 
  [ 13-01-2560 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบฯ 2560 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือน ธ.ค. 59) ข้อมูล ณ วันที่ 13/01/60 
  [ 11-01-2560 ]สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2560 
  [ 10-01-2560 ]ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559
  [ 10-01-2560 ]แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 10-01-2560 ]โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 
  [ 10-01-2560 ]ผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1
  [ 09-01-2560 ]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอม อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 15-24
  [ 09-01-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างหนี้
  [ 08-01-2560 ]การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 08-01-2560 ]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 08-01-2560 ]ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130)
  [ 08-01-2560 ]การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 
  [ 06-01-2560 ]"เทศบาลเมืองน่าน" การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560 
  [ 05-01-2560 ]คู่มือการบันทุกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 05-01-2560 ]ติดตามผลและแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560[doc220170105015720.xls
  [ 05-01-2560 ]บัญชีนวัตกรรมไทย
  [ 04-01-2560 ]การบันทึกปละปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
  [ 29-12-2559 ]โครงการ "เติมไออุ่น สู่ดอยสูง" ประจำปี พ.ศ. 2560
  [ 29-12-2559 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำ)นวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60) 
  [ 29-12-2559 ]การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 
  [ 29-12-2559 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  [ 28-12-2559 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
  [ 28-12-2559 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60) 
  [ 28-12-2559 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60) 
  [ 28-12-2559 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2560 งวดที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60) 
  [ 28-12-2559 ]ประกาศรายชื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็ฯรายเดือนเพิ่มเติม 
  [ 28-12-2559 ]สำรวจข้อมูลฐานรายได้ (รายได้ 5 หมวด ลบ รายจ่าย) และฐานอัตรากำลังของเทศบาล
  [ 28-12-2559 ]ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559
  [ 28-12-2559 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 28-12-2559 ]การจัดทำรายละเอียดข้อมูลนักเรียนและรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนตามแบบฟอร์ม ที่แนบ(ไฟล์แยก)[doc220161228023323.xls]
  [ 28-12-2559 ]ซักซ้อมแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
  [ 28-12-2559 ] การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 
  [ 27-12-2559 ]การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 
  [ 27-12-2559 ]แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน 
  [ 27-12-2559 ]เร่งรัด อปท.นำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การอนุมัติงบประมาณ" ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/59) 
  [ 27-12-2559 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 
  [ 27-12-2559 ]โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลอาหารที่ดีและน้้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน 2560[doc320161227024127.rar][doc420161227024127.rar
  [ 26-12-2559 ]การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ขอให้ส่งเป็นไฟล์ excel)[doc220161226210845.xls
  [ 26-12-2559 ] การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 
  [ 25-12-2559 ]โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560[doc220161225214818.rar]
  [ 25-12-2559 ] การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 
  [ 22-12-2559 ]ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นให้แก่สหกรณ์
  [ 22-12-2559 ]ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)
  [ 22-12-2559 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 22-12-2559 ]หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 21-12-2559 ]ขอความร่วมมือคัดเลือกครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2560
  [ 21-12-2559 ]การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง
  [ 21-12-2559 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
  [ 21-12-2559 ]การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559  
  [ 20-12-2559 ]แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน 
  [ 20-12-2559 ]สำรวจข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่นายทะเบียนสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ 
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615