กระดานสนทนาทั้งหมด
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
     
 
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
 
 
  ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว...
 
หนังสือราชการ สถจ.
  [ 27-03-2558 ]หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท.
  [ 27-03-2558 ]แบบรายงานสถานะการจัดส่งแบบรางานจำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ ประจำปี 2558 (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 27/03/58) 
  [ 27-03-2558 ]แบบรายงานสถานะชำระเงินในการเข้าร่วมสัมมนาการตรวจประเมินมาตรฐานฯ (Core Team) ประจำปี 58 (ชำระเงินถึงวันที่ 27 มี.ค. 58) 
  [ 26-03-2558 ]การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  [ 26-03-2558 ]แบบรายงานสถานะการจัดส่งข้อมูลการสำรวจข้อมูลการขนขยะ ปี 58  
  [ 26-03-2558 ]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. มารับหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย ที่ สถจ.น่าน 
  [ 26-03-2558 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ลงนามสัญญา" ข้อมูล ณ วันที่ 26/03/58 
  [ 26-03-2558 ]สถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระบบ e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน (ประจำเดือน ม.ค. 58 และ ก.พ. 58) 
  [ 26-03-2558 ]การจัดส่งแบบสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง E-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 26 มี.ค. 58 
  [ 25-03-2558 ]แจ้ง อปท. กรอกแบบสำรวจข้อมูลการขนขยะ ปี 58 (โดยการคำนวนค่าใช้จ่ายต่อปีแบบคร่าวๆ) (ส่งแบบสอบถามให้จังหวัดภายในวันนี้ 25 มี.ค. 58 )
  [ 24-03-2558 ]แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประเด็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 
  [ 24-03-2558 ]ขอข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบของ อปท. 
  [ 24-03-2558 ]ขอให้ อปท. ออกใบเสร็จฯ เบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ 
  [ 24-03-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ผ่านทางระบบ GFMIF
  [ 23-03-2558 ]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  [ 20-03-2558 ]การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 20-03-2558 ]การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
  [ 20-03-2558 ]การขออุทธรณ์การขยายเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 กรณีมีหนี้ผูกพัน งบเบิกแทนกัน 
  [ 20-03-2558 ]การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
  [ 20-03-2558 ] ให้ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แจ้งการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายใน 23/03/58[from Money.xls
  [ 19-03-2558 ]เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2557  
  [ 19-03-2558 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 17-03-2558 ]สำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 17-03-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม
  [ 17-03-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (20,680.79 ล้านบาทถ้วน)
  [ 17-03-2558 ]ส่งเรื่องขอรับเงินเพิ่มฯ ของครู ผดด.
  [ 16-03-2558 ]สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
  [ 16-03-2558 ]แจ้งให้ทราบ e-LASS 
  [ 12-03-2558 ]คิวอาร์โค้ด สำหรับเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบระบบ e-plan
  [ 12-03-2558 ]การตรวจราชการของ ผต.สถ. (อ.เมืองฯ,ภูเพียง,แม่จริม) 
  [ 12-03-2558 ]ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมตรวจราชการของ สถจ.น่าน 
  [ 12-03-2558 ]โครงการประชุมสัมมนาการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2558
  [ 11-03-2558 ]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
  [ 11-03-2558 ]วิทยุด่วนที่สุด ประชุมชี้แจง เรื่องการเบิกจ่ายงบปะมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 58 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน 
  [ 09-03-2558 ]ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอประชุมข้อราชการเร่งด่วน 
  [ 09-03-2558 ]แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี
  [ 09-03-2558 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 06-03-2558 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ให้แก่ อปท.
  [ 06-03-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว่เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. รายการเงินเดือน และเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 
  [ 06-03-2558 ]กรมทรัพยากรน้ำ เรียนเชิญ อปท. เสนอแผนปฏิบัติการ (ด้านทรัพยากรน้ำ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 58 
  [ 05-03-2558 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป