กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.167.202.184  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 19-10-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  [ 19-10-2560 ]การหารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
  [ 19-10-2560 ]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศง 2558
  [ 18-10-2560 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
  [ 18-10-2560 ]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560 
  [ 18-10-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตามโครงการตรวจนิเทศงานและติดตามงานแบบบูรณาการของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
  [ 18-10-2560 ]แจ้งกำหนดการโครงการตรวจนิเทศงานและติดตามงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
  [ 18-10-2560 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า[doc220171017235949.xls][doc320171017235949.doc][doc420171017235949.doc][doc520171017235949.doc
  [ 17-10-2560 ]การโอนจัดสรรงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อไปดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) เพิ่มเติม
  [ 17-10-2560 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 60 
  [ 17-10-2560 ]ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน
  [ 16-10-2560 ]รายงานข้อมูลสุนัขและแมว 
  [ 16-10-2560 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 16-10-2560 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)[doc220171016010659.pdf][doc320171016010659.xls][doc420171016010659.doc][doc520171016010659.doc
  [ 16-10-2560 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[doc220171016001800.xls][doc320171016001800.doc][doc420171016001800.doc
  [ 16-10-2560 ]ประชุมนักทรัพยากรบุคคลหรือผู้รับผิดชอบงานบุคคล 
  [ 12-10-2560 ]เร่งรัดรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) 
  [ 12-10-2560 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 12-10-2560 ]การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
  [ 12-10-2560 ]รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) 
  [ 11-10-2560 ]การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานศึกษาปฐมวัย[doc220171011204723.xlsx][doc320171011204723.xlsx][doc420171011204723.xlsx
  [ 11-10-2560 ]นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา 
  [ 11-10-2560 ]การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่บิดามารดาเป็นแรงงานไร่อ้อย 
  [ 11-10-2560 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  [ 11-10-2560 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Lass) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ประจำปี 2561
  [ 11-10-2560 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค. 60 
  [ 10-10-2560 ]ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ 
  [ 10-10-2560 ]การจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่อกิจการวิทยุคมนาคม
  [ 10-10-2560 ]การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 10-10-2560 ]มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  [ 10-10-2560 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 
  [ 10-10-2560 ]เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 60 
  [ 10-10-2560 ]การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 10-10-2560 ]การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 10-10-2560 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 60 
  [ 09-10-2560 ]ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมฯในการประเมินผลงานข้าราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  [ 09-10-2560 ]การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ประจำปี 2560
  [ 09-10-2560 ]กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  [ 09-10-2560 ] รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค. 60 
  [ 09-10-2560 ]ขอข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี
  [ 06-10-2560 ]เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี ในระบบ e-plan ปี 2561 
  [ 06-10-2560 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
  [ 06-10-2560 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
  [ 06-10-2560 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
  [ 06-10-2560 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
  [ 05-10-2560 ] รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 6 
  [ 05-10-2560 ]แนวทางการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  [ 05-10-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม
  [ 05-10-2560 ]ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) 
  [ 04-10-2560 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 04-10-2560 ]ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  [ 04-10-2560 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกรายวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 04-10-2560 ]บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2560
  [ 04-10-2560 ]การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา 
  [ 03-10-2560 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 
  [ 03-10-2560 ]แนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  [ 03-10-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญยัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  [ 03-10-2560 ]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข่าวการซื้อการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  [ 03-10-2560 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
  [ 03-10-2560 ]แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615