กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.146.217.179  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 10-02-2559 ]การปรับปรุงข้อมูลอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [ 09-02-2559 ]แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก(Active case finding)ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส 
  [ 08-02-2559 ]การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ
  [ 08-02-2559 ]สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา 
  [ 08-02-2559 ]การดำเนินดครงการท้องถิานไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข" 
  [ 05-02-2559 ]คำแนะนำประชาชน เรื่องดรคไข้ซิกา (Zika Virus disease) 
  [ 05-02-2559 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ E-PLAN (ประจำเดือน ธ.ค. 58 ) ข้อมูล ณ วันที่ 05/02/59 
  [ 05-02-2559 ]แจ้งประชุมข้อราชการเร่งด่วนของท้องถิ่นอำเภอ 
  [ 05-02-2559 ]แบบรายงานสถานะ การนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การลงนามสัญญา" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 05/02/59 
  [ 03-02-2559 ]แจ้ง อปท. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ พร้อมส่งข้อมูล(เฉพาะที่ อปท.ท่านรับผิดชอบ)กลับให้จังหวัดทาง E-MAIL : NANLOCALNETWORK@GMAIL.COM ภายในวันที่ 3 ก.พ. 59 (ระบุหัวข้อส่้ง: รายงานเงินอุดหนุน 59 ทต./อบต ......) 
  [ 03-02-2559 ]ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรราา 61 โรงเรียน ปี 2559
  [ 03-02-2559 ]การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 02-02-2559 ]การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2559 
  [ 01-02-2559 ]จัดส่งใบกำกับเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2551 และ 2552[doc220160201030045.xls]
  [ 29-01-2559 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลัง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 29-01-2559 ]การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558 
  [ 28-01-2559 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของพนักงานเทศบาล
  [ 28-01-2559 ]ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
  [ 28-01-2559 ]คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) 
  [ 28-01-2559 ]ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
  [ 28-01-2559 ]การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 
  [ 28-01-2559 ]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
  [ 28-01-2559 ]ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559 เพิ่มเติม (ขอให้ อปท. รายงานตามแบบรางานที่กำหนด ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)[doc220160128034701.xls
  [ 27-01-2559 ]แจ้ง อบต. ทุกแห่ง มอบ จนท.ที่รับผิดชอบจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประชุม(ตามวันเวลาที่แนบมานี้) ณ สถจ.น่าน ชั้น 5 
  [ 26-01-2559 ]แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ(ในเอกสารแนบ) โดยเปลี่ยนพิกัด/ความยาว/  
  [ 22-01-2559 ]โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดหาแผนพัฒนาจังหวัด
  [ 22-01-2559 ]โครงการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 21-01-2559 ]การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและต่าเป้าหมายขั่นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 
  [ 21-01-2559 ]โครงการ "สุขภาพดี..ชีวีสดใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในราชการ"
  [ 21-01-2559 ]แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559
  [ 21-01-2559 ]โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2559 
  [ 20-01-2559 ]การสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  [ 20-01-2559 ]การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 
  [ 20-01-2559 ]โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 20-01-2559 ]การคัดเลือกครูประจำการเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2559
  [ 18-01-2559 ]โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2559 
  [ 18-01-2559 ]การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 18-01-2559 ]โครงการประกวดนวัตกรรมประชาะิปไตยเพื่อพัฒนาประชาะิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559
  [ 18-01-2559 ]ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ
  [ 18-01-2559 ]โครงการเฝ้าระวังดรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 
  [ 15-01-2559 ]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
  [ 15-01-2559 ]แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
  [ 14-01-2559 ]การจัดทำโครงการมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" 
  [ 13-01-2559 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"
  [ 13-01-2559 ]ขอความร่วมมือจัดทแผนการพัฒนาสังคมที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2559 
  [ 12-01-2559 ]แจ้งประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)  
  [ 12-01-2559 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งวดที่ 2
  [ 12-01-2559 ]สารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2559
  [ 12-01-2559 ]แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  [ 12-01-2559 ]การฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
  [ 12-01-2559 ]โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559
  [ 11-01-2559 ]โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
  [ 11-01-2559 ]มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ขอให้ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 59 รายงานให้จังหวัดทราบถายในวันที่ 13 มกราคม 2559 ให้จงได้) 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615