กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.น่าน
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.161.111.69  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 29-06-2559 ]แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  [ 29-06-2559 ]เชิญประชุมนักวิชาการศึกษาพร้อมด้วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  [ 29-06-2559 ]แจ้งซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
  [ 29-06-2559 ]โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่
  [ 29-06-2559 ]การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสุตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
  [ 29-06-2559 ]การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
  [ 29-06-2559 ]ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมุลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น
  [ 29-06-2559 ]การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  [ 29-06-2559 ]แบบรายงานสถานะการส่งแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2561 (รุปเล่ม+CD+วันประกาศใช้) ข้อมูล ณ วันที่ 29/06/59 
  [ 29-06-2559 ]ให้ อปท. ที่ขอใช้เงินสะสมตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินสะสม (หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้ง จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 59) 
  [ 29-06-2559 ]การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ให้รายานจังหวัดภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559) 
  [ 27-06-2559 ]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษระค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  [ 27-06-2559 ]ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
  [ 27-06-2559 ]แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ100%" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 27/06/59 
  [ 27-06-2559 ]รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือนพฤษภาคม 59) ข้อมูล ณ วันที่ 27/06/59 
  [ 27-06-2559 ]แนวทางการนำเสนอผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานทั่วไปและสายงานวิชาการ[doc220160627074514.rar]
  [ 27-06-2559 ]การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  [ 27-06-2559 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
  [ 27-06-2559 ]การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
  [ 27-06-2559 ]สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดน่าน ประจำปี 2559
  [ 24-06-2559 ]ขอความร่วมมือส่งแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน ปี พ.ส. 2555-2559
  [ 24-06-2559 ]การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
  [ 23-06-2559 ]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2559 
  [ 23-06-2559 ]แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
  [ 23-06-2559 ]มาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย 
  [ 23-06-2559 ]วิทยุ ด่วนที่สุด สำรวจศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งภายในวันที่ 24 มิ.ย. 59 ก่อนเวลา 12.00 น.  
  [ 21-06-2559 ]แจ้งผลการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติดีเลิศ ประจำปี 2558
  [ 21-06-2559 ]การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
  [ 20-06-2559 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย.2559 
  [ 20-06-2559 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ งวด 4 ก.ค.-ก.ย. 2559 
  [ 20-06-2559 ]การตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี 2559 ของโรงเรียนในสังกัด อปท 
  [ 20-06-2559 ]ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูระบาด
  [ 20-06-2559 ]ประชาสัมพันธ์การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะอันตรายในภาพรวมของจังหวัดน่าน ภายใจ้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  [ 20-06-2559 ]การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียยจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557
  [ 17-06-2559 ]รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.)
  [ 17-06-2559 ]การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 17-06-2559 ]การดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและพนักงานครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  [ 16-06-2559 ]ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้งกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  [ 16-06-2559 ]ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559
  [ 16-06-2559 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
  [ 15-06-2559 ]ระบบรายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
  [ 15-06-2559 ]การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักาาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
  [ 15-06-2559 ]การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท. ปีงบ 2558 และ 2559 
  [ 15-06-2559 ]การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  [ 15-06-2559 ]การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
  [ 15-06-2559 ]การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม
  [ 15-06-2559 ]ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท.
  [ 15-06-2559 ]แจ้งกฏกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลง พ.ศ.2542
  [ 15-06-2559 ]รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อปท.
  [ 14-06-2559 ]ประชุมการจัดทำบัญชีถือจ่ายและการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 
  [ 14-06-2559 ]กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกุ้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  [ 13-06-2559 ]การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัวโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)
  [ 13-06-2559 ]การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 13-06-2559 ]แจ้งย้ำให้รายงาน การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แกคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 
  [ 13-06-2559 ]การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญยัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... 
  [ 10-06-2559 ]ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ของ อปท.
  [ 10-06-2559 ]การายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายเก็บน้ำขนาดเล็ก 
  [ 10-06-2559 ]การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 10-06-2559 ]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น 
  [ 09-06-2559 ]รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615