กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.90.119.59  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 22-02-2561 ]ขอความร่วมมือตรวจสอบรายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  [ 22-02-2561 ]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [ 22-02-2561 ]แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหาร
  [ 21-02-2561 ]ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข็มแข็งสู่เป้าหมายหารพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 2
  [ 21-02-2561 ]การขอรับการสนับสนุงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  [ 21-02-2561 ]การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
  [ 21-02-2561 ]การตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  [ 21-02-2561 ]ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ. 2560
  [ 21-02-2561 ]ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2561 - 2562 ประเทศมาเลเซีย
  [ 21-02-2561 ]กำหนดจัดโครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพกรุงเทพฯ"  
  [ 20-02-2561 ]แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
  [ 20-02-2561 ]แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
  [ 20-02-2561 ]การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 20-02-2561 ]ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ
  [ 20-02-2561 ]การประชุมเชิงปฏิบัติการตามดครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4
  [ 19-02-2561 ]ขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ
  [ 19-02-2561 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต
  [ 19-02-2561 ]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
  [ 19-02-2561 ]การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 19-02-2561 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 19-02-2561 ]โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกสือดีเด่น ประจำปี 2561
  [ 19-02-2561 ]ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ารระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) 
  [ 16-02-2561 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา
  [ 16-02-2561 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
  [ 16-02-2561 ]ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานคุรุสภาจังหวัด
  [ 16-02-2561 ]มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  [ 16-02-2561 ]การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2560 
  [ 16-02-2561 ]แจ้งกำหนดจัดโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 
  [ 15-02-2561 ]การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  [ 15-02-2561 ]การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน
  [ 15-02-2561 ]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
  [ 15-02-2561 ]แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 15-02-2561 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 15-02-2561 ]การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 
  [ 15-02-2561 ]การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  [ 15-02-2561 ]เร่งรัดรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ในงวดที่ 1 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
  [ 15-02-2561 ]แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61 
  [ 15-02-2561 ]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 14-02-2561 ]การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น" 
  [ 14-02-2561 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2561
  [ 14-02-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-35
  [ 14-02-2561 ]แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย 
  [ 14-02-2561 ]บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มกราคม 2561
  [ 13-02-2561 ]งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
  [ 12-02-2561 ]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจีดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 12-02-2561 ]การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)
  [ 12-02-2561 ]โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขตามพระปริะาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560 - 2563
  [ 12-02-2561 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางภาษาของผู้เรียนที่พร้อมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  [ 12-02-2561 ]การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560 
  [ 12-02-2561 ]แจ้งให้ อปท.รวบรวมรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2560
  [ 12-02-2561 ]การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนัยสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) 
  [ 11-02-2561 ]แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 09-02-2561 ]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NationalTest : NT) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (ReadingTest : RT) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบ และคณะทำงาน ฯระดับสนามสอบ 
  [ 09-02-2561 ]กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ่้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 
  [ 09-02-2561 ]ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป้นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป้นภาษาต่างประเทศ 
  [ 09-02-2561 ]การรับฟังความคิดเห็นผูมีส่วนได้เสียในร่างกกกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ พ.ศ....
  [ 08-02-2561 ]การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
  [ 08-02-2561 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  [ 08-02-2561 ]การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บของหน่วยงานรัฐ
  [ 08-02-2561 ]แจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชีแจ้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ(ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น) และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร 054-711616-8 , โทรสาร 054-711616-8 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615