กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  34.229.119.29  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
ท้องถิ่นอำเภอ
 
 
นางวรรณี  เชียงทา
นางวรรณี เชียงทา
ท้องถิ่นอำเภอเมืองน่าน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์
นายสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอบ้านหลวง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางกิติยาภรณ์  ทองหลิ้ม
นางกิติยาภรณ์ ทองหลิ้ม
ท้องถิ่นอำเภอเวียงสา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายจิรทีปต์ สิทธิวุฒิ
นายจิรทีปต์ สิทธิวุฒิ
ท้องถิ่นอำเภอท่าวังผา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวนัฏฐิกานต์  ไชยวงศ์
นางสาวนัฏฐิกานต์ ไชยวงศ์
ท้องถิ่นอำเภอสันติสุข
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายชุฐติเดช  ศุภจอมชัย
นายชุฐติเดช ศุภจอมชัย
ท้องถิ่นอำเภอปัว/ทอ้งถิ่นอำเภอสองแคว
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวเพียงพิณ  ปันโย
นางสาวเพียงพิณ ปันโย
ท้องถิ่นอำเภอทุ่งช้าง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางภัสฑามาศ  ฝายนันทะ
นางภัสฑามาศ ฝายนันทะ
ท้องถิ่นอำเภอภูเพียง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
นายปรัชญา  เหล็กหล้า
นายปรัชญา เหล็กหล้า
ท้องถิ่นอำเภอนาน้อย/ท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายศักดา สัจจานิจการ
นายศักดา สัจจานิจการ
ท้องถิ่นอำเภอเชียงกลาง/ท้องถิ่นอำเภอเฉลิมพระเกียรต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
นางสาวภัทรอัปสร เกิดคง
นางสาวภัทรอัปสร เกิดคง
ท้องถิ่นอำเภอแม่จริม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
นายชัยวรรณ รัตนวีระพันธุ์
นายชัยวรรณ รัตนวีระพันธุ์
ท้องถิ่นอำเภอบ่อเกลือ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายเอกรัตน์ แสนอภิรมย์
นายเอกรัตน์ แสนอภิรมย์
ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอเมืองน่าน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน
นางสาวรัชรินทร์ ธนานุตยกุล
นางสาวรัชรินทร์ ธนานุตยกุล
ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอนาน้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615