กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.198.246.164  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
ท้องถิ่นอำเภอ
 
 
นางวรรณี  เชียงทา
นางวรรณี เชียงทา
ท้องถิ่นอำเภอเมืองน่าน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์
นายสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอบ้านหลวง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางกิติยาภรณ์  ทองหลิ้ม
นางกิติยาภรณ์ ทองหลิ้ม
ท้องถิ่นอำเภอเวียงสา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายชุฐติเดช  ศุภจอมชัย
นายชุฐติเดช ศุภจอมชัย
ท้องถิ่นอำเภอสองแคว
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายจิรทีปต์ สิทธิวุฒิ
นายจิรทีปต์ สิทธิวุฒิ
ท้องถิ่นอำเภอแม่จริม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายปรัชญา  เหล็กหล้า
นายปรัชญา เหล็กหล้า
ท้องถิ่นอำเภอนาน้อย
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวภัทรอัปสร ดวงสัมพันธ์
นางสาวภัทรอัปสร ดวงสัมพันธ์
รักษาการท้องถิ่นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวนัฏฐิกานต์  ไชยวงศ์
นางสาวนัฏฐิกานต์ ไชยวงศ์
ท้องถิ่นอำเภอสันติสุข
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายปรัชญา เหล็กกล้า
นายปรัชญา เหล็กกล้า
ท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวเพียงพิณ  ปันโย
นางสาวเพียงพิณ ปันโย
ท้องถิ่นอำเภอท่าวังผา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางภัสฑามาศ  ฝายนันทะ
นางภัสฑามาศ ฝายนันทะ
ท้องถิ่นอำเภอภูเพียง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
นายชุฐติเดช  ศุภจอมชัย
นายชุฐติเดช ศุภจอมชัย
ท้องถิ่นอำเภอปัว
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายศักดา สัจจานิจการ
นายศักดา สัจจานิจการ
ท้องถิ่นอำเภอเชียงกลาง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
นางสาวภัทรอัปสร ดวงสัมพันธ์
นางสาวภัทรอัปสร ดวงสัมพันธ์
ท้องถิ่นอำเภอทุ่งช้าง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
นายชัยวรรณ รัตนวีระพันธุ์
นายชัยวรรณ รัตนวีระพันธุ์
ท้องถิ่นอำเภอบ่อเกลือ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
นายเอกรัตน์ แสนอภิรมย์
นายเอกรัตน์ แสนอภิรมย์
ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอเมืองน่าน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน
นางสาวรัชรินทร์ ธนานุตยกุล
นางสาวรัชรินทร์ ธนานุตยกุล
ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอนาน้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615